Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Предлагам на Вашето внимание проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет.

Проектът предвижда следните изменения и допълнения:

 

1. Изменения в Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, създаване на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи", приемане на Устройствен правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“.

Измененията предвиждат увеличаване на числеността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за сметка на намаляване на числеността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и са свързани със създаването и структурирането в състава на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ на Съвместен координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване.

 

2. Изменения и допълнения в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Проектът предвижда създаването на Съвместен координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване.

Съгласно последните изменения и допълнения в Закона за гражданското въздухоплаване, чл. 141а от закона, Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи приема Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване. Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ включва разходите за изпълнение на дейностите по търсене и спасяване в плана за ефективност в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 691/2010 на Комисията от 29 юли 2010 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции и за изменение на Регламент (ЕО) № 2096/2005 за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги (ОВ, L 201/1 от 3 август 2010 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 г. за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции (OB, L 128/1 от 9 май 2013 г.) В националната разходна база на таксите по чл. 120, ал. 2, т. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване, се включват и разходите за изпълнение на дейностите съгласно Националния план за търсене и спасяване при авиационни произшествия извън района по чл. 141, ал. 3. Законът за гражданското въздухоплаване, чл. 141, ал. 4 предвижда функциите на център да се изпълняват от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“. Основната му задача е да координира аварийно-спасителните работи във връзка с авиационни произшествия, възникнали извън територията на летището или в радиус от 5 км. от контролната точка на летището, в териториалния обхват, посочен по-горе.

Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, сключена в Монтего Бей на 10.12.1982, г., Международната конвенция за търсене и спасяване по море, 1979, съставена в Хамбург на 27.04.1979г., (SAR-79) са международните правни актове, които основно уреждат посочената материя, приети са по установения ред и са част от вътрешното ни право.

Съобразявайки предвиденото в международните актове – чл. 37, б. „к“ от Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване (Чикагската конвенция), т.2.1.5 и 2.1.6 от Анекс ХІІ към нея – „Търсене и спасяване“ и т.1.3. – 3) от Приложение № 1 към от Международната конвенция за търсене и спасяване по море, е необходимо да се създаде и да започне да функционира обединен авиационен и морски координационен център, който да бъде за съвместно авиационно и за морско търсене и спасяване. В този смисъл е текстът на т.2.1.6. от Анекс ХІІ към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване: „Договарящите държави трябва да установят съвместни спасителни координационни центрове за координиране на авиационните и морски дейности по търсене и спасяване“. Аналогично е предвиденото в т.2.4. от глава ІІ на Приложение 1 към Международната конвенция за търсене и спасяване по море – по-конкретно в т.2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 и 2.4.4.

Посоченото обосновава основната цел на предлаганите промени – създаването  на съвместен авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване, който ще обхване координацията по търсенето и спасяването на сухоземната територия на страната, въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване и вътрешните водни пътища на Република България.

Няма пречка дейностите по търсене и спасяване при авиационни и морски произшествия да бъдат структурно обединени, с оглед на тяхната същност, както и за минимизиране на средства и персонал за тяхното ресурсно обезпечаване.

В обединения авиационен и морски координационен център по търсене и спасяване дейностите ще се изпълняват от специално обучен за целта персонал, който ще бъде назначен в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ и финансиран чрез средствата, осигурени при условията и по реда на чл. 141а от Закона за гражданското въздухоплаване. Средствата са заложени  в Плана за ефективност, приет по реда на Регламент за изпълнение (ЕС) № 390/2013 на Комисията от 3 май 2013 година за определяне на схема за ефективност на аеронавигационното обслужване и мрежовите функции. Осигуряването на необходимата численост на персонала ще се постигне чрез реорганизиране на общата численост на Изпълнителна агенция „Морска администрация” (намаляване на числеността на агенцията от 263 щатни бройки на 246 щатни бройки) и за сметка на налични незаети длъжности. С цел структурирането на съвместния център ще бъде увеличена числеността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ за сметка на намаляване на числеността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

Поради спецификата на дейността по търсене и спасяване в обхвата на Съвместния координационен център (търсене и спасяване в сухопътната територия на страната, във въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване, и вътрешните водни пътища), вТе ще бъдат прехвърлени към числеността на персонала на ГД ГВА, за да може да се изпълни задължението на администрацията, произтичащо от чл.141, ал.4 от ЗГВ, а именно – създаване на обединен морски и авиационен координационен център за търсене и спасяване, който се намира в ГД ГВА.  Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ се уреждат задължения за поддържане на сили и средства за участие в работата на центъра съвместно със служители на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

За ресурсно осигуряване дейността на Съвместни координационен център по морско и авиационно търсене и спасяване ще бъде използвана материално-техническата база на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (сграда в гр. Варна с изградена подходяща инфраструктура).

С въвеждане на предвидените промени, ще се постигне по-добро организационно групиране на наличните ресурси по търсене и спасяване, оперативна съвместимост и координация на действията по търсене и спасяване в сухопътната територия на страната, във въздушното й пространство, българския морски отговорен район за търсене и спасяване, и вътрешните водни пътища на Република България, както и икономическа целесъобразност с оглед на вложените средства.

Съответни изменения и допълнения ще бъдат направени и в Устройствения правилник на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ (Устройственият правилник се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

 

3. Изменения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

3.1. Измененията предвиждат увеличаването на числеността с 1 щатна бройка на дирекция „Стопански дейности и управление на собствеността“. Увеличението е за сметка на намаляване на числеността на Изпълнителна агенция „Морска администрация“.

3.2. Измененията предвиждат и по-ефективно разпределение на бройките между дирекция „Електронно управление“ и дирекция „Информационни технологии“, като се предлага числеността на двете дирекции да бъде по 19 щатни бройки. Това се налага поради обстоятелството, че развитието на електронното управление основно се финансира със средства по ОПАК (а занапред Оперативна програма „Добро управление“), като това развитие включва и човешкия ресурс, ангажиран с електронното управление. В тази връзка, голяма част от дейностите по електронно управление се възлагат на външни изпълнители. Това освобождава собствен ресурс на министерството и дава възможност да го пренасочи към информационните и комуникационните технологии.  

С проекта на постановление не се въвеждат разпоредби на правото на Европейския съюз, поради което не е изготвена и не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, поради което е изготвена финансова обосновка по приложение № 2.2. към чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. 

 

Предвид изложеното, предлагам Министерския съвет да приеме предложения проект на постановление.

Лице за контакт:
Красимира Стоянова
Директор на дирекция „Правна“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
E-mail: krstoyanova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 27.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари