Обществени консултации

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (обн., ДВ, бр. 5 от 2007 г.)

Проект на Инструкция за отмяна на Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България (обн., ДВ, бр. 5 от 2007 г.)
 

Инструкция № 512 от 1.12.2006 г. за провеждане на радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република България ще бъде заменена с наръчник, който ще е общодостъпен на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Проектът на наръчник за радиотелефонна фразеология е разработен от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. С него са изпълнени изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 г. на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и Регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010.

Наръчникът е в съответствие със стандартите и препоръчителните практики, посочени в Анекс 10 на Международната организация за гражданска авиация (ИКАО), както и с процедурите, съдържащи се в следните документи на ИКАО и Евроконтрол: ICAO Doc 9432, ICAO Doc 4444, ICAO Doc 7030, Eurocontrol AFIS Manual, Edition 1.0, Eurocontrol Specifications for Harmonized Rules for Operational Air Traffic (OAT) under Instrument Flight Rules (IFR) inside Controlled Airspace of the ECAC Area (EUROAT), Edition 2.0.

При изготвянето на нарчника са съобразени изискванията на Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети, Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване, Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България, както и на Инструкция № 4444 от 14.06.2007 г. за управление на въздушното движение.

Проектът на инструкцията бе публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на ГД „ГВА”, както и на портала за обществени консултации, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, и в законоустановения срок не са постъпили възражения или предложения.

Лице за контакт:
Христо Гунчев
Старши инспектор
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02 937 1043
E-mail: hgunchev@caa.bg

 

 

 


Дата на откриване: 12.10.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари