Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на граждански въздухоплавателни средства в Република България ( обн. ДВ бр. 9 от 1999 г. , в сила от 1.03.1999 г., изм. и доп., бр. 80 от 2006 г., изм., бр. 7 от 2014 г.)

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по проект „Надграждане на съществуващите и изграждане на нови централни системи на електронното правителство с оглед на усъвършенстване на информационно-комуникационната среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса“.

Дейност 2 на проекта е свързана с публикуване за служебен достъп на регистри на държавната администрация и свързване на секторни информационни системи на държавната администрация с публикуваните за служебен достъп регистри. В рамките на тази дейност е извършен анализ и приоритизиране на 30 регистъра (първични администратори на данни) и са определени администрациите, за които да се проектират и внедрят софтуерни компоненти за осигуряване на достъп до регистрите.

Един от приоритизираните регистри е Регистърът на въздухоплавателните средства в Република България, който се поддържа от ГВА. Потенциални ползватели на информацията, съдържаща се в регистъра, са Национална агенция за приходите , от страна на която вече е  заявен официално интерес, както и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Към настоящия момент, условията и реда за водене на регистъра на въздухоплавателните средства са предвидени в Наредба № 7 от 14 януари 1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България, издадена от министъра на транспорта. В Наредбата сред изискваните реквизити за вписване на въздухоплавателно средство няма идентификатори като ЕИК, БУЛСТАТ, ЕГН, ЛНЧ на собственика, владелеца или държателя. Това затруднява и забавя извършването на справки и търсенето на информация в регистъра. Към настоящия момент не е възможно извършването на автоматизирана справка от регистъра, която да съдържа информация какви въздухоплавателни средства има вписани за дадено лице. Регистърът е неконсистентен и на практика неизползваем за потенциалните ползватели на информацията.

С оглед на гореизложеното се налага извършването на допълнения в Наредба № 7 от 14 януари 1999 г., касаещи данните, които се вписват в регистъра, а именно – да се предвиди вписване и на „ЕГН или ЛНЧ за физическо лице – собственик/ЕИК или БУЛСТАТ за юридическо лице – собственик“.  Също така за постигането на консистентност на регистъра е необходимо актуализирането на информацията за вече вписаните въздухоплавателни средства.

Лице за контакт:
Марта Христова
Старши юрисконсулт  в отдел “Правен и икономическо регулиране”
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
тел.: 02 937 1072
E-mail: MHristova@caa.bg

 


Дата на откриване: 29.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари