Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с Постановление № 287 на МС

Промените в Наредбата са свързани с въвеждане на изискванията на Директива 2014/100/ЕС на Комисията от 28 октомври 2014 година за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация. Директивата има за цел да гарантира, че държавите-членки ефективно и последователно изпълняват задълженията си като държави на знамето, да повиши безопасността и предотврати замърсяването от кораби, плаващи под знамето на държава-членка. Системата на Съюза за морска информация и обмен (SafeSeaNet), създадена в съответствие с Директива 2002/59/ЕО, повишава морската безопасност, пристанищната и морската сигурност, опазването на околната среда и готовността за предприемане на действия в случай на замърсяване, дава възможност за обмен на допълнителна информация, с цел улесняване на ефикасно движение и транспорт по море.

Посредством Директива 2014/100/ЕС се изменя и допълва Приложение III от Директива 2002/59/ЕО, с което се цели допълнително да бъде улеснен обменът и споделянето на информация и да бъде улеснено използването на системата, на интегрираната информационна система и на платформата за осигуряване на сближаването и оперативната съвместимост на морските системи и приложения. Проектът на Постановление предвижда актуализиране на Приложение № 7 към чл. 11а, ал. 3 от Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, във връзка с електронните съобщения и системата SafeSeaNet.

Приемането на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и приложена финансова обосновка в съответствие с чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Проектът на Постановление въвежда изискванията на Директива 2014/100/ЕС, поради което е изготвена и се прилага таблица за съответствие с нормите на европейското право, в съответствие с Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз,.

В съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и в изпълнение на чл. 35, ал. 2, т. 7 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, проектът на Постановление е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Лице за контакт:
Стела Атанасова
Старши експерт
Изпълнителна агенция „Морска администрация “
Тел.: 02 930 09 50
E-mail: stela.atanasova@marad.bg


Дата на откриване: 29.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 13.10.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари