Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”

С представеният проект на правилник се предвиждат промени в организационната структура на НК „ЖИ“.

С цел постигане на по-голяма оперативност и по-добро управление на бизнес процесите е необходимо да се направи промяна в организационната структура на ДП „НКЖИ“, а именно :

  1. Дирекция „Финанси и управление на собствеността“ се закрива.
  2. Обособява се самостоятелен отдел „Финанси, счетоводство и контрол“ на пряко подчинение на Генералния директор на ДП „НКЖИ“.
  3. Обособява се самостоятелен отдел „Управление на държавната собственост и кадастър“ на пряко подчинение на Генералния директор на ДП „НКЖИ“.
  4. Надзора на съоръженията с повишена опасност, които не са монтирани на подвижен железопътен състав ще се извършва от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор. Обслужването на съоръжения с повишена опасност следва да се извършва от лица, определени от председателя на агенцията, чрез Главна дирекция „Технически надзор“. В тази връзка, е прекратена дейността по извършване на прегледи на съоръжения с повишена опасност от длъжностните лица към ДП „НКЖИ“.

На свое заседание, проведено на 21.08.2015 г., Управителният съвет на Национална компания „Железопътна инфраструктура” е приел Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура”, който да влезе в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

Лице за контакт:
Добринка Анчева
Главен експерт
Дирекция "Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Dantcheva@mtitc.government.bg
тел.: 02 9409 443


Дата на откриване: 2.9.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 16.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари