Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици е изготвен с цел усъвършенстване на законовите разпоредби и привеждането им в съответствие със законодателството на Европейския съюз (ЕС). 
 Влезлият в сила от 1 януари 2014 г. Закон за икономическите и финансови отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС) урежда сложна и специфична правна материя, поради което са необходими промени с цел улесняване практическото прилагане на закона и недопускане нарушаване на правото на ЕС.
С проектозакона се предлагат следните основни промени:

 Промени по отношение на дружествата в обхвата на закона
 
 Промени по отношение на изключенията по чл. 4 от закона
 
 Промени по отношение на юрисдикциите с преференциален данъчен режим
 
 Промени свързани с вписване на обстоятелства и данни за действителните собственици

Указания по прилагането на закона 
 С проекта се предвижда промяна, съгласно която министърът на финансите ще издава указания по прилагането на ЗИФОДРЮПДРСЛДС, след съгласуване с министъра на икономиката и министъра на правосъдието. Указанията ще се публикуват на интернет страниците на трите министерства.
 
 Определения     
 С проекта се предвижда въвеждане на определения за: „контрол“, „действителен собственик“, „издател на периодични печатни издания“, „регулиран пазар” и „многостранна система за търговия”.


Дата на откриване: 24.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 7.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари