Обществени консултации

Проект на Националната програма за закрила на детето за 2015 г.

В проекта на Националната програма за закрила на детето за 2015 г. важен акцент е поставен върху дейностите, насочени към намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето на децата и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. В обхвата на Програмата специално внимание е отделено на дейностите, свързани с изпълнение на мерки за закрила на детето и финансовата подкрепа в тази област в контекста на протичащия процес на деинституционализация на грижата за деца. Планирани са и дейности, касаещи правораздавателната съдебна система, които имат стратегическо значение за провежданата реформа в областта на детското правосъдие. Също така, заложени са и важни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца. Специален фокус е поставен върху въведената през 2014 г. нова област на интервенция „Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда”. Изпълнението на дейностите в тази област цели да съдейства за насърчаване на безопасността на децата, превенция и създаване на по-добри условия за живот и развитие в сигурна и безопасна среда.

Лице за контакти: Даниела Филипова – държавен експерт в дирекция „Социално включване”, тел.: /02/ 8119 660; e-mail: dfilipova@mlsp.government.bg


Дата на откриване: 19.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 4.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари