Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по НП, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г.

С настоящия проект на акт се одобряват допълнителни трансфери в размер 5 702 908 лв. по бюджетните взаимоотношения на общините за финансово осигуряване на дейности, изпълнявани от общински училища, детски градини и общежития по национални програми, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

Допълнителните трансфери са за сметка на предвидените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. средства по бюджета на Министерството на образованието и науката за изпълнение на националните програми в размер на 5 658 876 лв. и за сметка на освободени средства от настъпили промени в броя на учениците и на децата за учебната 2014-2015 година в размер на 44 032 лв. и се разпределят по следния начин:

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа", модул „Оптимизиране на училищната мрежа“ - 3 777 лв. за окончателното плащане по един общински проект за 2014 г. Модулът цели предоставяне на по-добри условия за обучение и възпитание на учениците;

 Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ - 3 705 896 лв. за изплащане на обезщетения по КТ на персонала на общински училища, детски градини и общежития за месеците май и юни 2015 г. Модулът цели повишаване ефективността на разходите на училищата, детските градини и самостоятелните общежития чрез оптимизиране на вътрешната структура;

Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“ - 114 823 лв. за първо плащане в размер на 65 % от стойността на бюджетното финансиране на одобрените проекти за 2015 г. Програмата цели осигуряване на материална база в съответствие със съвременните изисквания на пазара на труда чрез финансово ангажиране както на бюджетни средства, така и съфинансиране от страна на работодателите;

Националната програма „На училище без отсъствия“, мярка „Без отсъствие“ - 634 380 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г. Целта на Мярката е създаване на условия за редовното присъствие на учениците в училище и активната им работа по време на учебния час;

Национална програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“ - 1 244 032 лв. за изплащане на 100 % от сумите по одобрените проекти за 2015 г. Модулът цели създаването на условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание.

С предоставянето на средствата се осигурява необходимият финансов ресурс съгласно процедурите и етапите за изпълнение на дейности от общински училища, детски градини и обслужващи звена по национални програми за развитие на средното образование през 2015 година.


Дата на откриване: 18.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.9.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари