Обществени консултации

Проект на правилник за работата на Съвета по интелигентни транспортни системи

С проекта на правилник се урежда организацията на работа на Съвета по интелигентни транспортни системи, като е посочено че председател на съвета е министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а заместник-председатели са заместник-министрите на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на вътрешните работи и на регионалното развитие и благоустройството. Членове на съвета са представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Министерството на икономиката, Агенция „Пътна инфраструктура“, Български институт по стандартизация, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни и Националното сдружение на общините в Република България.

Съгласно проекта на правилник съветът може да създава постоянни или временни експертни групи, които да изпълняват поставените задачи и решения на съвета, като поименният състав на експертните групи се определя със заповед от председателя по предложение на членовете на съвета.

Правилникът предвижда председателят на съвета да организира и ръководи работата, координира дейностите при внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт и др., както и осъществява връзката между съвета и Министерски съвет.

В проекта на правилник е посочено, че съветът изготвя и приема Национален план за действие за внедряване и използване на интелигентни транспортни системи в автомобилния транспорт и интерфейси с останалите видове транспорт и наблюдава изпълнението му, обсъжда докладите с информация до Европейската комисия (ЕК) относно напредъка на националните дейности и проекти по отношение реализацията на приоритетните области, отчитайки изискванията на спецификациите и стандартите, определени от ЕК, прави предложения за промени в правното регулиране в областта на внедряването на интелигентни транспортни системи в областта на автомобилния транспорт, дава становища по нормативни актове, свързани с интелигентни транспортни системи и др.

Съгласно проекта на правилник заседанията на съвета се свикват по инициатива на председателя или по искане на повече от половината от членовете му, като на тях, по покана на председателя, могат да присъстват физически и юридически лица, представители на правителствени и неправителствени организации и органи, имащи отношение към разглежданите теми.

Предвидено е заседанията на съвета да се считат за редовни, когато присъстват повече от половината от членовете му, а решенията се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината присъстващи членове на съвета.

Проектът на правилник е одобрен на първото заседание на съвета и  съгласуван  впоследствие от Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Лице за контакт:

Стефан Попов
Главен експерт
Дирекция „Национална транспортна политика“
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тел.: 02 9409 774
E-mail: spopov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 13.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари