Обществени консултации

Проект на Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари

Проектът на наредба има за цел въвеждането на изискванията относно превозите на товари по шосе на Директива 2014/103/ЕС на Комисията от 21 ноември 2014 година за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари (OB L 335, 22.11.2014 г.) (Директивата).

С член 1 от Директивата е направено изменение в приложение І, раздел І.1 от Директива 2008/68/ЕО, като е уточнено, че в Приложения А и Б на ADR, приложими към 1 януари 2015 г., думите „договаряща страна“ се заменят с „държава – членка“. Към настоящия момент в § 5 от преходните и заключителните разпоредби на  Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари е предвидено, че терминът „договаряща страна“ в приложения А и Б на ADR трябва да се разбира като „държава – член на Европейския съюз“. В тази връзка проектът на наредба предвижда текстът на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на наредбата да бъде приведен в съответствие с цитираното изменение на директивата като бъде допълнен с уточнението „приложими от 1 януари 2015 г.“.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът на наредба заедно с доклада към него бе публикуван за обществено обсъждане на страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Предвид изложеното предлагам да подпишете представената с настоящия доклад Наредба за допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари.

Правното основание за издаването на наредбата е чл. 14, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. В посочената разпоредба е предвидено, че наредбата се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на вътрешните работи и министъра на околната среда и водите. В тази връзка прилагам проекти на писма до г-жа Румяна Бъчварова – заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи и до Ивелина Василева – министър на околната среда и водите.

Лице за контакт:
Светлана Чаушева
Директор на дирекция "Административно-правно обслужване"
ИА "Автомобилна администрация"
schausheva@rta.government.bg
тел.: 02 930 88 36


Дата на откриване: 13.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 27.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари