Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 14.02.2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите, предвижда:

            I. Транспониране на Директива 2014/82/ЕС на Комисията от 24 юни 2014 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални познания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство (ОВ, L 184 от 2014 г.), (Директива 2014/82/ЕС):

1. С Директива 2014/82/ЕС се изменят Приложение ІV относно общите професионални знания и изисквания във връзка със свидетелството (свидетелство за управление на локомотив) и Приложение VІ, т. 8 относно езиковите познания, свързани с удостоверението (допълнително хармонизирано удостоверение на локомотивен машинист). Промяната на Приложения  № 5 и № 8 от Наредба № 56 е свързана с необходимостта от еднозначно тълкуване на задачите, които трябва да бъдат изпълнени по време на обучението на кандидатите за локомотивен машинист в държавите членки. По този начин ще се уеднаквят изискванията към обучаващите се и възможността от допускане на неразбиране на разпоредбите.

           

II. Прецизиране на разпоредбите, касаещи организацията на провеждането на проверочен изпит по националните правила за безопасност в железопътния транспорт (във връзка с натрупаният опит от изпитната кампания през 2014 г.), одобряване на списъка на правоспособностите, за които се издава свидетелство за правоспособност и списъка на дейностите, свързани с безопасността на превозите.

Тази промяна се налага от необходимостта от прецизиране на редица разпоредби и срокове, свързани с реда и начина за провеждането на изпити за назначаване на лица на длъжност от железопътния транспорт по чл. 2, ал. 1 от Наредба № 56, която е свързана с безопасността на превозите и проверочни изпити по националните правила за безопасност в железопътния транспорт.

Тази точка включва актуализиране на разпоредбите на чл. 4, в т.ч. добавяне на нова ал. 2, касаещи списъка на длъжностите от железопътния транспорт, свързани с безопасността на превозите по чл. 36, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт.

 

III. Прецизиране на реда и начина за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави-членки на ЕС, или в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България, съгласно изискванията на Закона за признаване на професионалните квалификации (ЗППК) и Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Въвеждане на нови дефиниции и прецизиране на текстове, свързани с признаване на „чуждестранни“ професионални квалификации.

Промяната включва:

1. Прецизиране на  реда и начина за признаването на професионални квалификации, придобити в други държави-членки на ЕС, или в трети страни за упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България съгласно изискванията на ЗППК, ЗПОО и Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България.

2. Промяна на заглавието на глава четвърта от „Признаване на свидетелства за правоспособност, издадени от държави-членки на ЕС, или в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн и Швейцария“ на „Признаване на професионални квалификации, придобити в други държави-членки на ЕС, или в трети страни, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в областта на железопътния транспорт в Република България“. Промяната е във връзка с дефиницията, посочена в § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на ЗППК, съгласно която„професионални квалификации“ са квалификациите, удостоверени с доказателства за професионални квалификации, удостоверения за правоспособност по смисъла на чл. 25, т. 1, буква „а“ от ЗППК и/или професионален опит.

3. Във връзка с предложените промени в глава четвърта на Наредба № 56 към допълнителните разпоредби са добавени дефиниции за:

·         „Професионални квалификации за целите на признаването по глава четвърта“;

·          „Регулирана професия в областта на железопътния транспорт“;

·         „ЛНЧ“ (личен номер на чужденец).

4. Прецизирани са някои други термини и понятия съгласно ЗППК.

Съгласно Решение № 619 на МС от 20.07.2009 г. регулираните професии в областта на железопътния транспорт, за които изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ е компетентен да взима решения по даване/признаване на право за упражняване на съответната професия са: 1) ръководител движение; 2) постови стрелочник; 3) маневрист; 4) маневрен стрелочник; 5) началник-влак; 6) ревизор-вагони; 7) жп кантонер; 8) прелезопазач; 9) механик на осигурителна техника; 10) механик на контактна мрежа; 11) локомотивен машинист и 12) консултант по превоз на опасни товари с железопътен транспорт.

 Наименованието на Приложение № 2 към чл. 35, ал. 2 от Наредба № 56 „Свидетелството за признаване на правоспособност“ е променено на „Удостоверение за признаване на професионална квалификация“ в съответствие с чл. 84, ал. 3 от ЗППК. Съгласно чл. 84, ал. 3 от ЗППК при вземане на решение за признаване на професионална квалификация по съответната професия органът по признаване или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за признаване по утвърден от органа по признаване образец.

В чл. 35, чл. 1 срокът за вземане на решение за признаване на правоспособност е намален от четири на три месеца в съответствие с разпоредбата на чл. 84, ал. 1 от ЗППК.Съгласно чл. 84, ал. 1 от ЗППК органът по признаване взема решение за признаване или отказва да признае професионалната квалификация по съответната професия в срок до три месеца от датата, на която са подадени заявлението и всички необходими документи, въз основа на предложение на комисиите по чл. 79.

 

IV. Актуализиране и прецизиране на наименования, определения, понятия и др. в съответствие с настъпили промени в правото на ЕС и българското законодателство.

Основните промени в тази група са следните:

1. Навсякъде в текста думите „Европейска общност“ са заменени с „Европейски съюз“.

2. Навсякъде в текста думите „железопътен превозвач“ са заменени с „железопътно предприятие“, включително в т. 11 от допълнителните разпоредби. Изменението е в съответствие с чл. 3, буква „в“ от Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността, където е регламентирано, че „железопътно предприятие“ е това, което е лицензирано, както и всяко друго обществено или частно предприятие, чиято дейност се състои в осигуряване на превоз на стоки и/или пътници с влак като предприятието осигурява теглителната сила; това включва и предприятия, които осигуряват само теглителна сила.

3. В чл. 35, ал. 3 препращането към „Закона за административното производство“ (отменен, считано от 01.03.2007 г.) е заменено с „Административнопроцесуалния кодекс“.
 

Лице за контакт:
Жоро Димитров
Главен директор
Главна дирекция „Железопъта инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 511
Факс: 02 987 67 69
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 10.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 24.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари