Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности

Проектът на наредбата предвижда транспониране на Директива 2014/82/ЕС на Комисията от 24 юни 2014 година за изменение на Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите професионални познания, медицинските изисквания и изискванията във връзка със свидетелство (Директива 2014/82/ЕС), (ОВ, L 184 от 2014 г.).

            Предложените изменения и допълнения на Наредба № 54 (в Приложение № 2а към чл. 8а „Медицински изисквания“, т. 1.2 „Зрение“) са свързани с промяната на медицинските изисквания относно зрението на локомотивните машинисти. Приложение II към Директива 2007/59/ЕО включва разпоредба, съгласно която не се изисква ефективно зрение и на двете очи в случаи на адекватна адаптация и достатъчен компенсиращ опит и само ако бинокулярното виждане е изгубено след постъпването на работа, което може да изложи на риск нивото на безопасност в железопътните операции. Горната разпоредба е в противоречие с изискванeто зрението на двете очи на машинистите да е ефективно. В тази връзка се налага изменението на Наредба № 54 за да бъдат отразени промените относно медицински изисквания.

С предложения проект в Наредба № 54 се въвежда термина „железопътно предприятие“, за да бъде постигнато съответствие с разпоредбите на Закона за железопътния транспорт.
 

Лице за контакт:
Жоро Димитров
Главен директор
Главна дирекция „Железопъта инспекция“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Тел.: 02 9409 511
Факс: 02 987 67 69
E-mail: jdimitrov@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари