Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби

С наредбата се въвеждат изискванията на Директива 2014/93/ЕС на Комисията от 18 юли 2014 година за изменение на Директива 96/98/ЕО на Съвета относно морското оборудване. Директива 96/98/ЕО предвижда международните конвенции и стандарти за изпитване да се прилагат в тяхната актуализирана версия. Международните конвенции и стандартите за изпитване многократно са променяни. Тези изменения са включени в Директива 2014/93/ЕС, която се въвежда с проекта на наредбата. Срокът за транспониране на Директива 2014/93/ЕС е 14 август 2015 г.

Предвидените в проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби изменения в чл. 30 и чл. 31 имат за цел да актуализират стандартите, приложими по отношение на извършването на одит на системи за управление, изискванията за оценяване на съответствието и акредитацията. Посредством измененията и допълненията на чл. 32, чл. 33 и чл. 34, както и създаването на нов чл. 31а се прецизират правилата във връзка с процедурата за разглеждане на заявления, подадени от лица, желаещи да извършват оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби с техническите изисквания.

Проектът предвижда също изменения и допълнения на Приложение № 1 към    чл. 6, ал. 2 и 3 и Приложение № 2 към чл. 6, ал. 4 от Наредба № 54. Измененията са свързани с включването на нови елементи в Приложение № 1 или с прехвърляне на елементи за изпитване от Приложение № 2 в Приложение № 1, с цел въвеждане изискванията на Директива 2014/93/ЕС. 

Проектът на наредбата е съгласуван с Работна група № 9 „Транспортна политика“.

Проектът на наредбата е публикуван на електронната страница на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, както и на портала за обществени консултации на Министерския съвет, съгласно изискванията на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове.
 

Лице за контакт:
Стела Атанасова
Старши експерт
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Тел.: 02 930 09 50
E-mail: stela.atanasova@mared.bg
 


Дата на откриване: 7.8.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 21.8.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари