Обществени консултации

Доклад за изпълнение на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2014 г.

В доклада се прави преглед на изпълнението на мерките за 2014 г., заложени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията. Отчетен е напредък по дейности като прехвърляне на държавни имоти на общините, укрепване на капацитета на местните власти да изпълняват инвестиционни проекти и внедряването на системата на делегираните бюджети в детските градини. Като положителен резултат се разглежда и присъждането на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво.
В резултат на направения анализ, в доклада са формулирани и конкретни препоръки за засилване на процеса по децентрализация. Сред тях е разработването на нов Закон за местните данъци и такси, чрез който да се разшири приходната база на общините. Акцент в препоръките е поставен и върху реформирането на регионалните структури на централната изпълнителна власт в посока по-добра координация на секторните политики на регионално равнище. Фокус се поставя и върху необходимостта да се повиши инициативността на общините като най-заинтересована страна по отношение на процесите на децентрализация. От тях се очаква да предложат прехвърляне на услуги, правомощия и ресурси към кметствата, разширяване на обхвата на приложение на делегираните бюджети и още по-активно въвличане на местните общности в разработването и изпълнението на политики за местно развитие.


Дата на откриване: 6.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 20.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари