Обществени консултации

Оперативна програма "Инициатива за МСП"

Оперативна програма „Инициатива за МСП“ цели подобряване на достъпа до дългово финансиране за малките и средните предприятия в България. Стратегията на оперативната програма, като част от изпълнението на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България, в съответствие със Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г., е тясно свързана с целите за растеж и заетост и с приноса на България към постигането на взаимнодопълващите се видове растеж съгласно стратегията "Европа 2020":

 • Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основана на знанието и иновациите;

 • Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, водещи до социално и териториално сближаване.

България е избрала възможността по член 39, пар. 2, (а) от Регламент (ЕС) 1303/2013, с оглед осигуряване на капиталово облекчение на финансовите посредници за нови портфейли за дългово финансиране на допустими МСП.

Прилагането на гаранционния инструмент по ОП ИМСП адресира успешно някои от основните предизвикателства, пред които са изправени МСП в България, а именно невъзможността да наберат достатъчно капитал за своя бизнес поради ограничения достъп до иновативни финансови инструменти, изискванията за обезпечение и цената на дългово финансиране, както и капиталови пазари,  които не предлагат икономически ефективни решения за малкия бизнес.

Към настоящия момент, вече са изпълнени с различна степен на успех, няколко схеми за подпомагане, насочени към предоставяне на помощ и улесняване на достъпа до финансирането на МСП. Някои от тези схеми са изпълнени чрез финансиране по Структурните фондове на ЕС в рамките на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013, каквото е Инициативата JEREMIE. В тази връзка, България вижда възможност да продължи и усили положителното въздействие от инициативата чрез прилагането в периода 2014-2020 г. на нов гаранционен инструмент без таван на загубите в рамките на Инициативата за МСП.

Проект на ОП ИМСП

Приоритетна ос: Подобряване на достъпа до дългово финансиране за МСП в България

Тематична цел: ТЦ 3 „Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия”

Инвестиционен приоритет: Подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации

Бюджет: 102 млн. евро

 

 

 


Дата на откриване: 1.7.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари