Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища

С проекта на Наредба за допълнение на Наредба № 16 се въвеждат изискванията на Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива № 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари.

 

Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари регламентира, че опасните товари по вътрешните водни пътища се превозват в съответствие с изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г., така както е изменено. Директива 2008/68/ЕО е въведена в националното законодателство с Наредба № 16 от 20.06.2006 г., като раздел IV от наредбата регламентира правилата за обработка и превоз на опасни товари по вътрешни водни пътища.

 

Разпоредбите на ADN се актуализират на всеки две години, като последно изменените версии се прилагат от 1 януари 2015 г. През 2014 г. Европейският парламент прие Директива 2014/103/ЕС за привеждане за трети път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО относно вътрешния превоз на опасни товари. Проектът на Наредба за допълнение на Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища осигурява мерки на национално ниво за въвеждане изискванията на Директива 2014/103/ЕС, отразяваща последните изменения в ADN.

 

Посредством „Заключителната разпоредба” на проекта на наредба е предвидено допълнение на Наредба № 4 от 15 декември 2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (обн., ДВ, бр.104 от 2011г.), която е непосредствено свързана с въвеждането на Директива 2014/103/ЕС в националното законодателство.

 

Лице за контакт
Стела Атанасова,
Старши експерт,
ИА “Морска администрация“,

Тел.: 02/930 09 50,
Ел. поща: stela.atanasova@marad.bg
 


Дата на откриване: 26.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 9.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари