Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Административния регистър

 

Администрацията на Министерския съвет изпълнява проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12 – 11 – 1/ 26.02.2013 г.. ИИСДА е от значение както за по-добрата работа на самата администрация, така и за качественото информиране и обслужване на гражданите и бизнеса. Тя ще осигури единен източник на информация за администрацията, услугите и режимите, както и цялостен справочен инструментариум за функционирането на централните и териториалните органи на изпълнителната власт. Принципът на добро управление е основополагащ при реализирането на проекта.

Чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация се постига еднократно въвеждане и многократно използване на данните. Дава се възможност административните структури да използват съдържанието на Административния регистър, за да поддържат официалните раздели на своите Интернет страници. Поддържаната информация за предоставяните административни услуги се синхронизира с вписаните обстоятелства в Регистър на услугите. Създава се възможност за автоматизирано извличане на данните от регистъра, необходими за Системата за самооценка на административното обслужване и за Годишния доклад за състоянието на администрацията. Предвижда се публикуване на информацията в отворен машинно-четим формат, позволяващ директна повторна употреба на данните.

С проекта на наредба се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър ще продължи да се поддържа от Администрацията на Министерския съвет по начин, който осигурява необходимата информация за формиране и провеждане на държавната политика в областта на държавната администрация, свободен достъп до данните в публичната част на регистъра, предоставяне на информацията по ясен и разбираем начин и защита на данните в регистъра от неправомерен или случаен достъп.

Въвеждането на данните ще се извършва от определени със заповед служители във всяка административна структура, които имат задължението за тяхното навременно обновяване така, че да се предоставя актуална информация както на гражданите и бизнеса,  така и на административните органи за взимане на управленски решения.

Регламентирани са две нива на контрол върху изпълнението на задълженията за въвеждане на информацията в Административния регистър – децентрализиран контрол, осъществяван във всяка административна структура от главния секретар, съответно секретаря на общината и централизиран контрол – от служители в администрацията на Министерския съвет, определени от главния секретар на Министерския съвет. Неизпълнението на задълженията за пълнота и достоверност на информацията, както и за спазване на сроковете за нейното вписване е основание за търсене на дисциплинарна отговорност.

В преходните и заключителните разпоредби на проектопостановлението, с което се приема Наредбата за административния регистър, се унифицира съдържанието на  информацията, която административните структури предоставят относно органите на изпълнителната власт, функциите и организацията на работа, както и относно предоставяните административни услуги на интернет страниците си и в Административния регистър. Въвежда се задължение за ръководителите на административните структури да създадат техническа възможност за използване на Единната система за управление на човешките ресурси в държавната администрация до края на 2015 година. Системата ще предоставя  в реално време информация за управлението и за състоянието на човешките ресурси в държавната администрация

Очакваните резултати от приемането на постановлението и наредбата са осигуряване на  публичност, наблюдение и контрол върху организацията и дейността на държавната администрация и постигане на ефективност в работата на административните структури.

 


Дата на откриване: 25.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.7.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари