Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел

Със законопроекта се изпълняват мерки от Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България за периода 2012 – 2015г. и Визия за създаване на механизъм за финансиране на гражданския сектор,  одобрени с решение на Министерския съвет от 5 септември 2012 г., както и се продължава осъществяването на регистърната реформа по отношение на ЮЛНЦ. 


Дата на откриване: 5.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.6.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 юни 2015 г. 13:41:12 ч.
advtonydimov

НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ NGOREFINE

Българските юридически лица с нестопанска цел днес са подложени на несъразмерна, в сравнение с търговците, регулаторна и административна тежест. Таксите за регистрация и удостоверяване на актуалното състояние на юридическите лица с нестопанска цел са значително по-високи от тези на търговците, за което няма никакво разумно обяснение, освен в това че процедурата по регистрация на юридическите лица с нестопанска цел в окръжните съдилища, въведена през 2000 г. е остаряла, ретроградна, бавна и не гарантира еднакво, безспорно и безпристрастно прилагане на закона. Учредяването, регистрацията и удовлетворяването на изискванията на законодателството поставят задължения пред юридическите лица с нестопанска цел да представят почти едни и същи документи пред 5 до 6 различни институции, което днес е недопустимо.
Действащата правна рамка не може да осигури на юридическите лица с нестопанска цел нужната публичност и ги прави едни от най-непрозрачните субекти по отношение на техните основни данни. Налице е следната пряка зависимост между условията на средата, в която неправителствените организации оперират и техния обществен имидж: колкото по-остаряла и неадекватна е системата за тяхната регистрация и бюджетно финансиране, толкова по-непрозрачни и неотчетни са те, толкова повече са основанията за публично отправяне на упреци по отношение на тяхната легитимност, толкова по-негативен е техният обществен образ, толкова по-ниска е ефективността на тяхната дейност. Следователно добрата правна и финансова рамка за НПО е ключов фактор за тяхната прозрачност, легитимност и по-висока ефективност от тяхната работа.
Днес е трудно да се отговори на въпроса защо дори най-малкият едноличен търговец има собствен сайт в интернет, данните на който са признати официално за достоверни, а на ЮЛНЦ им налага периодично да ходят в съда, да вадят удостоверение за актуално състояние, който се издава за срок до една седмица, за който да плащат до няколко десетки лева? Защо таксите за регистрация по електронен път на едни стопански субект като дружество с ограничена отговорност /ООД/ (ок. 75 лв.) са наполовина по-ниски от тези на едно сдружение с нестопанска цел (ок. 150 лв.)? Защо моделът на бюджетно финансиране на НПО у нас е същия като този от 80-те години на миналия век?
В тази връзка Центърът за оценка на въздействието на законодателството (ria.bg) обяви НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ NGOREFINE, посветено на мерките, целящи подобряване на правната и финансовата рамка на НПО в България, което ще се проведе в периода 01 юни до 30 юни 2015 г. по интернет на платформата www.ngorefine.bg.

11 юни 2015 г. 12:08:46 ч.
Български център за нестопанско право

Становище на Български център за нестопанско право относно ЗИД на ЗЮЛНЦ

ДО
Г-Н ХРИСТО ИВАНОВ
МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТНОСНО: Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ)


Уважаеми господин Министър,

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработването и прилагането на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България, вярвайки че развитието на правната рамка на нестопанските организации е основен механизъм за създаване на независимо и проспериращо гражданско общество.
С настоящото становище искаме да изразим подкрепата си за инициативата на Министерство на правосъдието за промени в ЗЮЛНЦ, отнасящи се до:
• прехвърляне на регистрацията на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) от окръжните съдилища към Агенция по вписванията;
• регламентирането на Съвет за развитие на гражданското общество и Фонда за подкрепа на гражданските инициативи.
Считаме, че възприетите законодателни решения, обективирани в конкретните текстове в публикувания ЗИД на ЗЮЛНЦ от 05.06.2015г. са пример за последователна държавна политика в подкрепа на развитието на гражданския сектор в България. Процесът по изработване на проекта за промени е и пример за въвличане на граждански организации при изработване на законодателни текстове, защото представители на граждански организации бяха част от работната група по изработване на текстовете, а част от предложенията бяха и предварително подложени на широка обществена дискусия (предложенията, свързани със създаването на Съвет и Фонд).
Основните ни мотиви за подкрепа на предложения ЗИД на ЗЮЛНЦ са:
• Прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието ще премахне съществуващите към настоящия момент и утежняващи финансово, времево и документално процедури по регистрация на ЮЛНЦ в различни институции (окръжни съдилища, регистър БУЛСТАТ и Централен регистър за организациите в обществена полза). Смятаме, че воденето на единен електронен регистър на ЮЛНЦ от Агенция по вписванията ще спомогне за уеднаквяване на практиката по прилагане на ЗЮЛНЦ, както и ще осигури по-голяма прозрачност на дейността на неправителствените организации. Възможността за подаване на документи по електронен път към Агенция по вписванията ще подобри достъпа и ще ускори регистрационните процедури за ЮЛНЦ. По отношение на процедурата по прехвърляне на регистрациите на съществуващи ЮЛНЦ от съдилищата към Агенция по вписванията, считаме, че така предвидения ред и срокове са подходящи за ЮЛНЦ, предвид особеностите при осъществяване на тяхната дейност. Не на последно място, воденето на регистъра на ЮЛНЦ от Агенция по вписванията ще завърши започналата преди близо 10 години инициатива регистърното производство за вписване на юридически лица в страната да се извършва по достъпен и облекчен за гражданите ред, при минимално административно усилие и по достъпен електронен формат.
• Регламентирането на Съвет за развитие на гражданското общество и Фонд за подкрепа на гражданските инициативи са ключови за постигане на целите на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в България и плана за действие към нея. Считаме, че те са основна част от провеждането на устойчива държавна политика в подкрепа на гражданския сектор, както и за осигуряване на добра среда за развитие на обществено полезни инициативи и програми на граждански организации. Начинът на формиране на състава на Съвета и възложените му правомощия ще осигурят възможност за активно партньорство между представители на сектора и държавата при планиране на политики и вземане на решения по важни за развитието на сектора въпроси. Статутът на Фонда за подкрепа на гражданските инициативи, начинът на функционирането му и планирането на приоритетите при разходване на средствата отговарят на критериите и принципите за прозрачен и независим механизъм за финансиране на граждански организации.
БЦНП е една от организациите, участвали активно в подготовката на Стратегията за подкрепа на развитието на гражданските организации в Република България. Представените промени в ЗЮЛНЦ са идентифицирани като необходими от гражданските организации в рамките на различни форуми, организирани през последните 3 години/БЦНП управлява и най-големият портал на НПО – www.ngobg.info , както и платформа „Гласът ни“ (www.glasatni.bg), на която бяха подложени за дискусия предложенията в ЗЮЛНЦ и получиха широка обществена подкрепа/. За това сме уверени, че предложените текстове ще бъдат адекватно решение за подобряване на правната и финансовата среда, в която работят българските организации, за да развият по-успешно своите инициативи, бидейки част от едно демократично общество.


Български център за нестопанско право

22 юни 2015 г. 12:45:07 ч.
Български дарителски форум

Становище на Български дарителски форум относно ЗИД на ЗЮЛНЦ

До Христо Иванов
Министър на правосъдието
Република България
Относно: Проект на ЗИД на ЗЮЛНЦ

Уважаеми господин министър,

От името на сдружение „Български дарителски форум” – мрежата на големите дарители в страната, изразяваме подкрепа за идеите, регламентирани в проекта за изменение на закона за юридическите лица с нестопанска цел по инициатива на министерство на правосъдието, в изпълнение на приетата Стратегия за развитие на гражданските организации в България.
За нас като организация, която участваше в разработването на Стратегията, предложените промени са естествено продължение на дискусиите от последните няколко години за подобряване на средата за работа на гражданските организации в страната.
Мотивите ни за подкрепа са:
1. Прехвърлянето на регистрацията и отчитането на дейността на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията ще премахне съществуващите тежки процедури по регистрация и отчетност на ЮЛНЦ в различни институции. За нас като организация на дарителите, от особено значение е, че ЮЛНЦ, които подават отчетите си в срок, вече ще бъдат видими в реално време, както и че се предвижда отнемане на статута „обществена полза” за онези, които не спазват това свое задължение.
2. Създаването на „Съвет за развитието на гражданското общество” ще подобри възможностите за директна комуникация между ЮЛНЦ и институциите на централната власт, което е важно за формирането на политики в полза на обществото.
3. Създаването на „Фонд за подкрепа на граждански инициативи” е доказано ефективен механизъм за финансиране на проекти на ЮЛНЦ, широко използван, както от други държави, така и от частни дарители в страната. Възможността за състезателен принцип между организациите и техните проекти при ясни правила е гаранция, че ще бъдат подкрепяни най-добрите и ефикасни идеи, за разлика от директния принцип на субсидиране в момента.


С уважение,Красимира Величкова,
Директор
Български дарителски форум