Обществени консултации

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия

Предложеният проект на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия цели въвеждане на разпоредбите на Директива 2013/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на пиротехнически изделия (OB, L 178, 28.6.2013 г.) и на Директива за изпълнение 2014/58/ЕС на Комисията относно създаването на система за проследяване на пиротехнически изделия (ОВ, L 115 от 17.04.2014 г.). Наредбата ще замени Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с ПМС  № 315 от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г., посл. изм. и доп. бр. 13 от 2015 г.). Отменянето на наредбата произтича от обстоятелството, че Директива 2013/29/ЕС отменя Директива 2007/23/ЕО, чиито разпоредби бяха транспонирани в действащата наредба.

Проектът на наредбата не предвижда изменения в съществените изисквания, процедурите за оценяване на съответствието и категоризацията на пиротехническите изделия.

Нов елемент в предложението е ясното и пропорционално разпределение на правомощията и задълженията на икономическите оператори в зависимост от ролята им във веригата на предоставяне на пиротехнически изделия на пазара, както и  допълване и систематизиране на дейностите и отговорностите им.

Въвежда се задължение на производителя и на вносителя, когато има съмнение, че изделие, пуснато от него на пазара, не отговаря на изискванията на наредбата, да прилага необходимите коригиращи мерки – привеждане на изделието в съответствие, изтегляне от пазара или изземване. Предвидени са разпоредби, които задължават производителя или вносителя, при мотивирано искане от органите за надзор на пазара, да провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара пиротехнически изделия.

Въвеждат се допълнителни критерии към лицата, които кандидатстват за разрешение за оценяване на съответствието, по-специално относно изискванията за независимост и отсъствие на конфликт на интереси, професионална етика, която гарантира независимост от морален натиск и финансови подбуди.

Постановлението влизa в сила от 1 юли 2015 г. Разпоредбите, относно задълженията на производителя, вносителя и съответния нотифициран орган за водене на регистри, в които се вписват регистрационния номер на пиротехническото изделие и данните, които го идентифицират, влизат в сила от 17 октомври 2016 г.

 

 


Дата на откриване: 1.6.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 15.6.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари