Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища

Основната промяна в проекта е във връзка с изискванията на Наредба № 8121з-531 от 9 септември 2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях, в която се регламентира минимален брой на състава на екипа за първоначална намеса при произшествие. Изменението, произтичащо от  изискването на горепосочената  наредба, е отразено в чл. 79, ал. 1, т. 1 от проекта. С изменението се намалява минималния брой на противопожарния екип в един автомобил – от четирима, на трима души. По този начин се постига по-голяма гъвкавост при планирането на противопожарните екипи на летищата.  

Актуализирани са и са допълнени отделни разпоредби в действащата наредба, както следва:

В чл. 4, ал. 1, б. „б“ и чл. 10, ал. 1 от проекта се определя териториалната компетентност, аварийно-спасителната и гасителната дейност на летищната противопожарна служба за гасене на пожари.

В чл. 11, ал. 1 се създава т. 4, която предвижда разработването и съгласуването с ГД „ГВА” на плановете за оперативни действия при различните видове аварийни ситуации и пожар, а също и плановете за съвместна оперативна намеса с взаимодействащите служби.

Добавени са разпоредби, съобразяващи настъпилите изменения в нормативната уредба. В чл. 31 разпоредбата е изменена, като са предвидени препращания към Наредба № Із-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Целта на направеното изменение е да се актуализира приложимата уредба. 

В чл. 72 от проекта е предвидено изменение, свързано с честотата на провежданите учения – ежегодно – с всички летищни служби, и на всеки две години – пълномащабни учения. Целта на изменението е да се предвиди ред за осъществяване на подготовката на летищните служби. 

В чл. 79 от проекта са посочени субектите, които могат да осъществяват противопожарна дейност на летищата: освен Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ при Министерството на вътрешните работи, това може да е и   летищната администрация, когато същата притежава разрешение за извършване на дейността по смисъла на чл. 129 от Закона за Министерството на вътрешните работи, както и юридическо лице - търговец, притежаващо разрешение за извършване на дейността по смисъла на чл. 129 от Закона за Министерството на вътрешните работи. По този начин се дава възможност на летищните администрации в изпълнение на правомощията си по чл. 48а, ал. 3, т. 1, б. „г“ от Закона за гражданското въздухоплаване да избират субекта, който ще осъществява противопожарната дейност в гражданските летища за обществено ползване, като той ще бъде определен след провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.

 

Лице за контакт
Милена Иванова,
Старши юрисконсулт,
ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация",
Тел.: 02/9371079,
E-mail: MIvanova@caa.bg


Дата на откриване: 15.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 28.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари