Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за занаятите

Законът за занаятите е идентифициран като закон, създаващ ненужни ограничения върху свободното предприемачество. Съгласно някои тълкувания на сега действащия закон всеки предприемач, развиващ дейност, сходна с един от 127-те ”занаята”, изброени в Приложение 1 на закона, трябва задължително да бъде член на Регионална занаятчийска камара (РЗК), да плаща членски внос и да се явява на изпити за майстор или калфа, независимо от притежаваните дипломи за образование и държавна квалификационна степен, издадени от образователна институция.

С предлагания проект на ЗИД на ЗЗ се цели еднозначно тълкуване и прилагане на нормативните изисквания, намаляване на регулациите, съобразно изискванията на ЕК и практиката в държавите-членки на ЕС. С предложените изменения и допълнения се отстраняват пороци в практиката по прилагането на закона, премахват се несъответствия между разпоредбите му и разпоредбите на Търговския закон и Закона за народната просвета и се облекчават условията за започване на самостоятелен бизнес; разписват се правила за провеждане на качествено занаятчийско обучение, повишаващо конкурентоспособността на занаятчиите, с отчитане на условията и критериите, възприети от държавите-членки в националните им законодателства, за осигуряване на равноправни възможности за участие на пазара на труда  Създава се възможност инвалиди и лица в неравностойно положение да бъдат обучени и квалифицирани. Предвижда се поддържането и подаването към централната и местната власт на актуална информация за броя на заетите и обучаваните лица, осигуряване на публичност и прозрачност и ограничаване на броя заети в сивия сектор лица. Със ЗИД на ЗЗ се създават условия за запазване и повишаване на трудовата заетост, за освобождаване на средства за инвестиране в собствено развитие на микро, малки и средни предприятия.


Дата на откриване: 8.12.2009 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 22.12.2009 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари