Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Национален план за действие през 2015 – 2016 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020)

Предложеният проект на Национален план за действие през 2015 – 2016 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020) е разработен в сътрудничество със заинтересованите страни, които провеждат инициативи за четене и повишаване на грамотността на местно, на регионално и на национално равнище.  

Като израз на консолидираните действия за изпълнението на Националния план се очаква да бъдат повишени целевите индикатори в областта на образованието и обучението, към които Европа се стреми да достигне до 2020 г. – до 90 % дял на обхванатите в детска градина деца от 4-годишна възраст до постъпване в първи клас; до 30 %  намален дял на 15-годишните ученици с постижения под критичния праг PISA; увеличен брой на завършилите курсове за ограмотяване на възрастни, които продължават обучението или образованието си.

Приемането на Националния план за действие през 2015 – 2016 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) ще даде основание за разработване на регионални и общински планове и по този начин ще улесни координирането на училищните и общинските политики в областта на четенето и грамотността. Чрез тези планове ще се отчита ежегодно и напредъкът по изпълнението на включените  в тях дейности.

Националният план за действие през 2015 – 2016 година в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014 – 2020) ще бъде отчетен с междинния отчет, който ще бъде внесен в  Министерския съвет до края на 2018 година.

Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като финансирането на Националния план ще се осъществява в рамките на средствата, планирани в бюджетите на отговорните институции чрез Държавния бюджет за съответната година, със средства по Национални програми за развитие на средното образование, от Европейските фондове, както и чрез дарения, спонсорство и други източници.


Дата на откриване: 7.5.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.5.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари