Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

С проекта на постановление не се променя численият състав на Агенция „Митници”. С проекта се предвижда промяна в числеността на Централно митническо управление в рамките на общата численост на персонала на Агенция „Митници”. Измененията се изразяват в намаляване на предвидените щатни бройки за Централно митническо управление и за отделни структурни звена в Централно митническо управление, като се засилва административният капацитет на митниците. Промените са продиктувани от рационалното разпределение на числеността на персонала между централното и териториалното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на Агенцията чрез повишаване на административния капацитет и засилване на контролните функции на митниците. Оптималното разпределение на числеността между централното управление и митниците е предпоставка за осигуряване на стабилно и ефективно управление в Агенция „Митници” и по-добро обслужване на икономическите оператори.
С постановлението се актуализират и прецизират функциите на следните дирекции в Централно митническо управление: „Административно обслужване“, „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността”, „Правно-нормативна”, „Митнически режими и процедури”, „Акцизи”, „Тарифна политика” и „Последващ контрол”.
С проекта се предвижда в специализираната администрация на Централно митническо управление да се създаде дирекция „Стратегически анализи и прогнози”. Дирекцията ще разработва стратегически документи относно информационно-аналитичната дейност на Агенцията и ще предлага дългосрочни и средносрочни приоритети. Една от основните предвидени функции на дирекцията е да извършва анализи и да осъществява експертно-аналитична оценка при формирането на концепции във връзка с осъществяване дейността на Агенция „Митници”. Новата дирекция ще подпомага директора на Агенция „Митници” при формулиране на целите на Агенцията, ще планира изпълнението им и ще оценява ефекта от постигането им.  Дирекцията ще разработва документи с планов, програмен и отчетен характер в рамките на процесите на стратегическото планиране.
 С проекта на акт се цели постигане на по-ефективна координация между структурните звена в Агенцията, подобряване на работните процеси и утвърждаване на оперативни процедури, свързани с документооборота и организацията на работа в администрацията.
Предложените промени целят подобряване на функционалността на митническата администрация чрез повишена ефективност, бързина и ред в процесите на управление, изведени като приоритет в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г.
 


Дата на откриване: 7.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари