Обществени консултации

Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Оряховица

Във връзка с приетите изменения в ЗУТ /ДВ, бр. 82 от 2012 г./, влезли в сила на 26.11.2012 г. и разделянето на компетентността по отношение на незаконното строителство между органите на ДНСК и общините, с разпоредбата на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ на кметовете на общини е възложено издаване на заповедите за премахване на такива строежи от IV и V категория. Съобразно чл.225а, ал.3 от ЗУТ, редът за принудителното изпълнение се определя с наредба, приета от общинския съвет.
1. Причини, които налагат приемането: 
Настъпили промени в Закона за устройството на територията /ДВ, бр 82 от 2012 г./, в сила от 26.11.2012 г.
2. Целите, които се поставят: 
Предотвратяване изграждането на незаконни строежи, както и тяхното поправяне или възстановяване. 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагането на  Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
Привеждане в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство;
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Предлагания проект за приемане на  Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на Община Горна Оряховица е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.


Дата на откриване: 3.4.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Горна Оряховица
Дата на приключване: 17.4.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари