Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закон за кадастъра и имотния регистър с мотиви към него, изработени от АГКК и МП

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър


Дата на откриване: 31.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 22.4.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 април 2015 г. 12:41:38 ч.
slugitel

Не ми стана ясно

защо ми е премахнат коментара за апортните вноски за недвижим имот при които има прехвърляне на вещно право, а сделките не се изповядват като такива. Така с невписване от страна на физическото лице на апротната вноска към неговото дружество с ограничена или неограничена отговорност на практика му дава право да извършва сделки с недвижимия имот в качеството му на физическо лице, а в същото време юридическото лице да черпи ползи от апортната вноска - като например ДДС. Какво нередно има в това, апортната вноска да бъде вписвана служебно в имотния регистър от търговския регистър?! За какво електронно правителство става на въпрос, като съществуваща в един регистър информация не се обновява в друг имащ връзка с него?! с двойно входящ номер, както при всяка имотна сделка?!?

22 април 2015 г. 13:59:01 ч.
Йоан Каратерзиян

Предложения за промени

Глава втора ( от чл.16 до чл.22)
Да се изменят текстовете, така че да се даде право и на завършилите средно и висше образование с по-малко от две години стаж по специалност Геодезия да извършват дейности по кадастъра.
В момента по закон среднистите не могат да участват в дейностите по ЗКИР.

чл.24, ал.4
", границите на административно-териториалните единици, землищните граници и границите на територии с еднакво трайно предназначение" да отпадне.
При възможност за урегулиране на УПИ от няколко имота в повече от едно землище, община или област, става невъзможно коректното му попълване в КК. Същият случай може да възникне при крайпътни обекти или изработване на един ПУП, засягащ повече от едно землище, община или област. При такава възможност ще бъде необходимо в КР към имота да се впишат площите, попадащи в контурите от по-високо ниво (сечения), с цел да се определят коректно данъците към съответната община. (Пример: Летище Варна.)

чл.30, ал.1
Да се включи нова точка: "5. Регистър на измененията на КККР без издаване на заповед".
Създаването на такъв регистър е обусловено от необходимостта от по-голям контрол върху дейността на СГКК и необходимостта от отразяване на тази информация върху издаваните скици, удостоверения за идентичност и др. документи.

чл.32, ал.2
Да се вмъкне ново изречение в края на алинеята: "За изработване на устройствени планове, данните от КККР се предоставят и при условията на чл.115, ал.6 от ЗУТ".
За да се унифицира законодателството. В тази връзка трябва да се приеме и методика за определяне на действителните разходи.

чл.32, ал.4
Да се включи представител на Областната колегия на Камарата на инженерите по геодезия.
За да се ограничат злоупотребите с власт и да се увеличи контролът и качеството на продукцията.

чл.33, ал.1
Да се отмени.
Не може юридическо лице да се задължи да поддържа в актуално състояние информационната система на държавата. Освен това, какво ще се случи, ако АГКК няма обезпеченост да поддържа тази информация.

чл.35в
Да се даде дефиниция за "територии, заети от линейни обекти".
Ако се има предвид елементи на транспортната техническа инфраструктура по смисъла на ЗУТ, може да се опише по този начин, защото както е написано се разбира "площи, заети от елементи на техническата инфраструктура (включително елементи, които нямат площно изражение в плановете)".

чл.40
При докладване за наличието на грешки и непълноти в КККР, от страна на правоспособно лице по ЗКИР, служебно да се предприемат действия по отстраняването на грешките и непълнотите (например явни грешки като липсваща сграда в неограден имот, липсващи самостоятелни обекти в достъпен жилищен блок, грешки в РГО и др.)
Вината за това не е на заинтересуваните лица, а е на изпълнителя и на контролиращия орган.

чл.44, ал.1
В края на изречението, в думите "и чрез описание на място.", съюзът "и" да се замени с "или".
Противоречи на чл.2, ал.1 от ЗКИР. Трябва кадастърът да е фактически верен по отношение на местоположението и площите на сгради, съоръжения и самостоятелни обекти, а не документално верен, когато има възможност да се провери това.

чл.46, ал.3
Да отпадне.
Води до злоупотреби от страна на СГКК и лишаване от права на собствениците на имоти и носителите на ограничени вещни права. (Пример: с.Тополи, общ.Варна)

чл.47, ал.1
Да се включи представител на Областната колегия на Камарата на инженерите по геодезия. Трябва да се включи задължително представител на Кмета на съответната община и представител на Общински съвет. Да се определи ред за разглеждане и произнасяне по особено мнение на член от комисията.
За да се ограничат злоупотребите с власт и да се увеличи контролът и качеството на продукцията. Освен това, особените мнения не трябва да остават без становище от по-висшестоящ орган, например Изпълнителният директор на АГКК. Тази комисия разглежда и контактните зони.

чл.51, ал.3
В края на изречението да се добави: ", както и от факти и обстоягелства, станали известни на служител на АГКК, без значение по какъв повод".
За да не могат служителите на АГКК да бягат от отговорност, когато разберат например, че цял жилищен блок не е нанесен н КК или 2000 поземлени имота са нанесени с грешка от 1 м в КК.

чл.51, ал.6
След края на изречението да се добави ", освен ако новите граници не възникват по силата на проектиране. В този случай, към проекта, вместо геодезически измервания се прилага протокол за трасиране на бъдещите имотни граници."
Ако новите граници се появяват вследствие на делба, разделяне или плязъл в сила ПУП, трябва първо да бъде извършено трасирането им и след това да се пристъпи към изменение на КК. Няма смисъл след трасирането да се заснемат границите.

чл.55, ал.6
След "обществени услуги" да се добави ", правоспособно лице по този закон".
За да може използваната в електронен вид информация да се предостави и към други преписки (например за изработване на ПУП).

22 април 2015 г. 14:00:28 ч.
Йоан Каратерзиян

Промени по чл.57

чл.57
Да се прецизира текста, така че да е ясно, че под АГКК се разбира и СГКК. От друга страна трябва да има възможност закупилия данните да може да ги предоставя на трети лица по същата процедура.
Например, ако възложителя закупи данни, трябва да може да ги предостави на правоспособно по ЗКИР лице, да изработи проекта. От друга страна същото правоспособно лице, може да се наложи за изпълнение на задачата да ги предостави на подизпълнител (например електроинженер или пътен проектант, ако се изработва ПУП).