Обществени консултации

Наредба за допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване

Предложението за допълнение на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата е във връзка с установена невъзможност на общините и общинските предприятия да кандидатстват за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на летища и летателни площадки.

В действащата Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата е предвидено за получаване на удостоверение за експлоатационна годност да бъде представено удостоверение за търговска регистрация, като не е предвидено възможност субекти, които не са търговци да кандидатстват за издаване на удостоверение за експлоатационна годност.

С Решение № 827 на Министерския съвет от 2014 г., община Русе стана собственик на имоти, които по своята функционалност представляват Летище Русе, заедно с трайно прикрепените към тях принадлежности.

Общините като субект на правото, стопанисват и управляват имоти, чието предназначение е да задоволяват в май-голяма степен обществените потребности и интереси. На практика, най-ефективният способ за тяхното управление би се постигнал, ако то се осъществява пряко от общинската администрация или от субект, който се явява част от нея – общинско предприятие.

Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 1, предложение първо от Закона за общинската собственост (ЗОС), общината може да осъществява стопанска дейност, като с разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от ЗОС е предоставена възможност тази дейност да се осъществява чрез общинско предприятие.

С предложение проект за допълнение на чл. 18, ал. 2, т. 1 на Наредба № 20 от 24.11.2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата се предоставя възможност на общините и общинските предприятия да кандидатстват за получаване на удостоверение за експлоатационна годност на гражданско летище или летателна площадка.

 Лице за контакт:

Борис Данаилов

Държавен експерт

Дирекция „Правна“ в МТИТС

тел.02/9409460

email: bpdanailov@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 5.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 19.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари