Обществени консултации

Изменение и допълнение на Национален план за разпределение на радиочестотния спектър

Проектът за изменение и допълнение на Националния план за разпределение на радиочестотния спектър (НПРРЧС) е изготвен на основание чл. 11 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Предлаганият проект за изменение и допълнение на НПРРЧС е в резултат на изпълнение на решения на Съвета по националния радиочестотен спектър (СНРЧС), свързани с хармонизация с Европейската таблица за честотните разпределения, с цел осигуряване на условия за определяне на достатъчен радиочестотен спектър за радиорелейни линии с висока плътност, което от своя страна е едно от условията за осигуряване развитието на 4G мрежите.

Предложението е и в изпълнение на разпоредбите на Решение 2014/641/ЕС,  относно хармонизирани технически условия за използването на радиочестотния спектър от безжично звукотехническо оборудване за производство на програми и специални прояви в Съюза и Препоръка ERC/REC 70-03 на Комитета за електронни съобщения (ECC), относно използването на устройствата с малък обсег на действие.

В изменението и допълнението е включена и актуализация на забележка 182, във връзка с изпълнени през 2014 г. ангажименти за освобождаване на радиочестотен спектър.

Към проекта е включена и нова забележка, съгласно която отделни радиочестоти, определени за национална сигурност, се използват съвместно от националната и от локални системи за оповестяване (ЛСО), с цел превенция и реагиране при бедствия. Предложението е във връзка с ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствие и за оповестяване при въздушна опасност.

Лице за контакт:

Теодора Пасарелска

Главен експерт

Дирекция „Съобщения” в МТИТС

тел. 02/949 2101

e-mail: tpasarelska@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 4.3.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 18.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари