Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване

През м. ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като независим надзорен орган, компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

В хода на проверката бе изследвано доколко националното законодателство, съответства на последните редакции на различните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, които са посочени в Регламент № 1035/2011 на Комисията. В резултат на проверката бе отправена препоръка в наредбите, въвеждащи в националното законодателство съответните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, да бъдат въведени последните редакции.

За изпълнение на препоръката на Европейската агенция за авиационна безопасност главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ утвърди план-график за изпълнение на коригиращи действия. В него е включено изготвянето на проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване.  Проектът е докладван пред Европейската агенция за авиационна безопасност като част от коригиращите действия, предприети от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”.

            Във връзка с изложеното е създадена работна група, с участието на специалисти от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, която е изготвила настоящия проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и радиолокационен обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване.

Проектът е разработен в съответствие с промените в националното заканодателство, както и измененията в Приложение 10 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и по-специално:

            а) том I относно радионавигационните средства, 6-о издание от юли 2006 г., до поправка № 88-A включително;б) том II относно комуникационните процедури, 6-о издание от октомври 2001 г., до поправка № 88-А включително;

в) том III относно системите за комуникация, 2-ро издание от юли 2007 г., до поправка № 88-A включително;

г) том IV относно обзорния радар и системите за избягване на сблъсък, 4-о издание от юли 2007 г., до поправка № 88-A включително;

 

д) том V относно използването на аеронавигационния радиочестотен спектър, 3-то издание от юли 2013 г.,  до поправка № 88-A включително.

            Първата група основни изменения и допълнения в наредбата имат следния предмет:

Променено е наименованието на наредбата, като определението „радиолокационен“ в термина „радиолокационен обзор“ отпада, поради навлизането на нови обзорни средства, които не използват радиолокационна технология.

            Въвеждат се правила за работата на оборудването за многопозиционни системи за независим кооперативен обзор (MLAT) и на обзорни сензори работещи в режим S.

Обхватът на Наредба № 10 е допълнен с правила за внедреното ново оборудване за предоставяне услугата за обмен на ОВД съобщения (ATSMHS) между доставчици на аеронавигационно обслужване по авиационната телекомуникационна мрежа (АТN).

Действащата Наредба 10 е допълнена с разпоредби относно въведеното ново оборудване за предоставяне на комуникационно обслужване посредством УКВ цифрова линия за комуникации „въздух-земя“ за изпълнение на Регламент (ЕО) № 29/2009 за определяне на изисквания за услугите по осъществяване на линия за предаване на данни (DLS) за Единното европейско небе.

Следващата група изменения са свързани с:

-              Приемането на Закона за електронните съобщения (обн., ДВ. бр. 41 от 2007 г.), с който е отменен  Закон за далекосъобщенията ” и съответна актуализация на разпоредбите, където има препращане.

-       Отмяната на Наредба № 15 за аеронавигационното информационно обслужване (обн,. ДВ, бр. 96 от 1999 г.), Наредба № 3 за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 6 от 2006 г.) и Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване (обн., ДВ, бр. 103 от 2000 г.). 

-       Измененията и допълненията в Наредба № 141 от 2002 г. за удостоверяване експлоатационната годност на навигационни съоръжения за въздушна навигация и кацане (обн., ДВ, бр. 35 от 2002 г.) и Наредба № 13 от 1999 г. за разследване на авиационни произшествия в Република България (ДВ, бр. 12 от 1999 г.).

 

Лице за контакти:
Милена Иванова;
Старши юрисконсулт;

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Тел.: 02/ 9371075;
E-mail: MIvanova@caa.bg
 


Дата на откриване: 27.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 12.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари