Обществени консултации

Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП) цели да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители), (ОВ L 165/63 от 18 юни 2013г.) и да създаде условия за прилагане на Регламент (ЕС) № 524/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 година относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Регламент за ОРС за потребители), (ОВ L165/1 от 18 юни 2013г.).

С предложения проект на закон са направени следните основни изменения:

1. Създаден е нов раздел „Алтернативно решаване на потребителски спорове” в глава девета на Закона за защита на потребителите, с който се регламентира  извънсъдебното решаване на национални и трансгранични спорове между потребители и търговци, свързани с продажба на стоки или предоставяне на услуги, което ще се осъществява от органи за алтернативно решаване на спорове (органи за АРС);

2. Създават се условия за равнопоставеност на различните способи за алтернативно решаване на спорове като се дава възможност на всеки орган за извънсъдебно решаване на потребителски спорове да функционира като национален орган за АРС, ако отговаря на заложените законови критерии;

3. Въвеждат се конкретни изисквания към органите за АРС и техните процедурни правила за работа на които трябва да отговарят, като подробно е разписано съдържанието на принципите за независимост, безпристрастност, експертност, прозрачност, ефективност, справедливост, свобода и законосъобразност, които трябва да се спазват, за да се осигури достъп на потребителите до извънсъдебното решаване на спорове;

4. Определен е министърът на икономиката като компетентен орган, който да признава органите за АРС, ако отговарят на законовите изисквания и да ги включва в списък на признатите органи за АРС на национално ниво, който предоставя на Европейката комисия;

5. Определен е Европейският потребителски център (ЕПЦ) към Комисията за защита на потребителите за контактна точна съгласно чл.7 от Регламент № 524/2013 относно онлайн решаване на потребителски спорове;

6. Включени са задължения за търговците да предоставят информация на потребителите за органите за АРС, в чийто обхват на дейност попадат, дали са поели предварителен ангажимент или са длъжни да ги използват, в случай на спор с потребител;

7. Направени са съществени промени по отношение на Помирителните комисии към Комисията за защита на потребителите, за да могат те да бъдат признати за органи за АРС, в изпълнение на изискванията на Директива 2013/11/ЕС. Предвидени са четири секторни помирителни комисии, които ще разглеждат спорове, в областта на енергетиката, телекомуникациите, транспорта и финансовия сектор и помирителни комисии по общи потребителски въпроси (като гаранции, рекламации на стоки, нелоялни практики, неравноправни клаузи и др.) Направените промени, свързани с Помирителните комисии засягат обхвата им на действие, състава, начина на работа и участието на страните по спора и завършека на процедурата (помирително предложение, което само ако  двете страни спора се съгласят с него и го подпишат, ще има сила на споразумение между тях);

8. Определен е председателят на Комисията за защита на потребителите да издава заповед за седалището и района на действие на помирителните комисии и да одобрява списък на членовете им, които да съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци;

9. Направени са изменения в нормативната уредба по отношение дейността на Помирителната комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите, уредена в Глава осма на Закона за платежните услуги и платежните системи. Предлаганите промени в тази част на проекта са съгласувани с БНБ.

Предложения може да изпращате и на следния електронен адрес: e.alexiev@mee.government.bg


Дата на откриване: 26.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 12.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари