Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Наредба № Н-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки (Наредба № Н-1 от 2014 г.), въвежда специфични изисквания към средствата за измерване и контрол на акцизни стоки, изискванията за предаване на данни към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници”, както и контролът, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол. 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2014 г. е изготвен с цел защита на фискалната позиция и повишаване на бюджетните приходи чрез осъществяване на по-ефективен превантивен и последващ контрол от митническите органи върху въвеждането, производството, складирането и извеждането на акцизни стоки от данъчен склад или от друг обект.   
С предложените промени в проекта на нормативен акт се създават ясни правила по отношение както на средствата за измерване и контрол, които трябва да се ползват от лицата в обектите за въвеждане, производство, складиране и извеждане на акцизни стоки, така и по отношение на контрола, осъществяван от митническите органи.
Предвидените с проекта промени в разпоредбите по отношение на специфичните изисквания към средствата за измерване и контрол и контрола от страна на митническите органи не нарушават принципа за свободно движение на стоки и не представляват пречка за общностната търговия.  Предаването на данни от средствата за измерване и контрол и техните моментни показания имат определящо значение за акцизното облагане, респективно за контрола на акцизните стоки, поставени под режим отложено плащане на акциз. Изготвянето на проекта на нормативен акт е съобразено с разпоредбата на член 15, параграф 1 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 година относно общия режим на облагане с акцизи и за отмяна на Директива 91/12/ЕИО, съгласно която всяка държава членка определя своята нормативна уредба относно производството, преработката и държането на акцизни стоки, при спазване на разпоредбите на директивата.
Предложението за създаване на чл. 5а е свързано с доказване на точност и прецизност на резултатите от анализите на физикохимичните показатели, извършвани в производствените лаборатории. Акредитацията по БДС EN ISO/IEC 17025:2006 по методи за анализ на физикохимични показатели, определящи данъчната основа за акцизно облагане, гарантираща техническата компетентност на лабораториите, е доброволен акт, като за неакредитираните лаборатории е необходимо адекватно доказване на тази компетентност. Предложената разпоредба е съобразена със заложените принципи за контрол и за отчетност по ЗАДС и Закона за измерванията.
С промените в чл. 6 ще се оптимизира извършваният контрол и ще се намали възможността за заобикаляне на определените точки за контрол, в които са поставени средства за измерване и контрол. Следва да се отбележи, че отделните хипотези на чл. 6 не засягат права и законни интереси в степен, по-голяма от необходимото за целта, за която се издава актът. С разпоредбата на чл. 6, т. 10 от проекта, се регламентира реда за уведомяване при промяна на точки за контрол или на използваните средства за измерване и контрол. В чл. 6, т. 15 от проекта, е определено изискването да се извършва демонтиране само на онези тръби, които са част от стари инсталации, тръбни връзки и кранове, които създават възможност за заобикаляне на средствата за измерване и контрол. С премахването на тръбите чрез демонтаж или пломбиране ще се осигури проследяемост на акцизния продукт в целия производствен и технологичен процес и ще се реализира заложения в ЗАДС и европейските директиви в областта на акцизите принцип за обективен контрол чрез минимизиране на човешкия фактор при неговото осъществяване.
  С предложената промяна в ал. 5 на чл. 20 ще се предотврати възможността (при лицата, производители на етилов алкохол) за отклонение на целия или част от потока на дестилата и вторичните фракции от момента на дестилирането им от съоръжението до съдовете за съхранение.
Целта на предвиденото в Наредба № Н-1 правомощие за поставяне на пломби от митническите органи е елиминиране на възможността от неправомерни действия от лицата върху средствата за измерване и контрол. За целите на контрола и ограничаване на възможностите за извеждане или въвеждане на акцизни стоки, без да са отчетени от средствата за измерване и контрол, в съответствие с разпоредбата на чл. 103а, ал. 5 от ЗАДС, в чл. 48, ал. 2 и 3 от проекта са регламентирани местата, на които следва да се поставят пломби, както и редът за това. С предложените промени ще се оптимизира извършваният контрол и ще се намали възможността за манипулиране на средствата за измерване и контрол и заобикаляне на определените точки за контрол, в които са поставени средства за измерване и контрол.
В съответствие с разпоредбата на чл. 103а, ал. 5 от ЗАДС, са предвидени промени в чл. 53 от Наредба № Н-1 от 2014 г., съгласно които в случай на техническа повреда/авария на средствата за измерване и контрол лицата следва незабавно по електронен път да уведомят компетентното митническо учреждение и да преустановят въвеждането/извеждането от обекта на акцизни стоки, като за всеки отделен случай се отчита съответната специфика. Във връзка с тази промяна в чл. 8, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-1 от 2014 г. е регламентирано в дневника за проверки на средствата за измерване и контрол, в случаите на аварии, да се отразява датата и часа на спиране на измерването от съответното средство за измерване и мястото на точката за контрол. Предвижда се също и отразяване на моментните показания на средството за измерване и контрол по чл. 8, ал. 1, т. 3 от наредбата. 
Предвид разпоредбата на чл. 103а, ал. 5 от ЗАДС, съгласно която не се допуска въвеждане и извеждане от данъчните складове и от обектите на регистрираните лица на акцизни стоки, неотчетени от средствата за измерване и контрол, са предложени промени и в чл. 54 от Наредба № Н-1 от 2014 г. При извършване на метрологична проверка, включително и на настройка, и техническо обслужване на измервателните системи в случаите на необходимост от реално проточване/преминаване на акцизни стоки през средство за измерване и контрол, същото се извършва в данъчния склад в присъствието на митнически служител.
Предложеният проект няма да доведе до необходимост от допълнителни финансови средства за бюджета.
В проекта е предвиден преходен период от 3 месеца от влизане в сила на наредбата за привеждане на лицата в съответствие с въведените изисквания.
Изпълнението на изискванията, заложени в предложените промени на Наредба № Н-1 от 2014 г., ще доведат до значително намаление на сивия сектор и повишаване на бюджетните приходи от акцизи, както и до равнопоставеност на всички икономически субекти, опериращи с акцизни стоки. Използването на модерна и надеждна техника минимизира човешкия фактор при отчитането на количествата стоки, подлежащи на облагане с акциз. С промените се гарантира защитата на особено значими и важни държавни интереси, като не се препятства упражняването на дейностите на лицата.
 


Дата на откриване: 20.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 6.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари