Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за условията и реда за провеждането на изпитите на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и реда за провеждане на проверочните изпити

1. От месец април 2014 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е въведена и успешно функционира уеб базирана информационна система, чрез която графиците за провеждане на изпитите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, както и протоколите за изпитите, се изготвят в електронен вид, а обменът на документи във връзка с изпитите между агенцията и учебните центрове се извършва по електронен начин. Основната част от промените в наредбата и в инструкцията са изцяло свързани с въведения вече нов начин за обмен на документи и изготвяне на електронни графици и протоколи за изпитите и имат за цел усъвършенстването на процеса по провеждането на изпитите, улесняването на работата на учебните центрове и на администрацията и постигане на по-голяма прозрачност при организацията и провеждането изпитите.

В тази връзка са прецизирани сроковете за изготвяне и публикуване на графиците за провеждане на теоретичните и практическите изпити. Разписан е критерият за избор на кабинет, от който да започва практическият изпит, когато групата за изпит има кандидати, представени от повече от един учебен център. В инструкцията е предвидено, че изпитът започва от кабинета, на учебния център, представил на изпит най-много кандидати, включени в групата за изпит.

Регламентиран е редът за вписване на кандидатите в електронния график за провеждането на изпитите, както и задължение ръководителите на регионалните звена на агенцията да осигуряват оптималното използване на административния капацитет при формиране на групите за изпит.

Въведено е изискване веднага след приключването на практическия изпит протоколът да се подписва освен от председателя и члена на комисията, и от кандидата.

2. Измененията, предвидени с § 1 относно чл. 10 от наредбата, имат за цел диференциране на основанията за плащане на такси за провеждане на изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство в кабинет на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ според това дали кандидатът е представен на изпит от учебен център или се е явил сам. Към настоящия момент такава диференциация на таксите е предвидена и успешно реализирана по отношение на практическите изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство.

3. С § 15 от проекта на наредба се предлага от 1 юли 2015 г. теоретичните изпити за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство да се провеждат изцяло чрез решаване на електронен тест, като  с това възможността за решаването на тест на хартиен носител да отпадне. Въвеждането на електронен тест за провеждане на теоретичните изпити се извършва постепенно, на етапи, предвидени в § 19 от Преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2012 г.). При определяне на етапите за плавното въвеждане на електронния тест са отчетени, както готовността на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, така и възможностите за техническо обезпечаване на изпитите от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ – осигуряване на електронните устройства за провеждането на изпитите със съответния софтуер. Въвеждането на електронния тест за провеждането на теоретичните изпити предвижда задължително да се провежда изпит чрез електронен тест на определен процент кандидати, който се повишава всяка година и който за тази година е 75 % от общия брой кандидати. Към настоящия момент Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ е осигурила техническа възможност теоретичните изпити на всички кандидати (100 %) да бъдат провеждани чрез електронен тест. Предимствата на електронния тест пред решаването на тест на хартиен носител са безспорни. Най-същественото от тях е, че при електронния тест оценяването се извършва автоматично, чрез софтуер, разработен за целта, без да се налага участието и намесата на лицето, определено да проведе изпита. Това на практика означава, че ще бъде премахната възможността за прилагане на корупционни практики при провеждането на теоретичните изпити. В тази връзка, както и поради високия обществен интерес от коректното провеждане на теоретичните изпити, с проекта на наредба се предлага срокът за задължително въвеждане на теоретичните изпити на всички кандидати чрез електронен тест да се съкрати и вместо 1 януари 2016 г. да стане 1 юли 2015 г. Смятаме, че това съкращаване на срока ще има положителен ефект, както върху крайната цел на проверката на знанията на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство, така и върху администрацията.

4. Съгласно чл. 151, ал. 5, 6 и 7 от Закона за движението по пътищата свидетелство за управление на моторно превозно средство се издава на лица, които са установили обичайното си пребиваване в Република България или представят доказателство, че се обучават във висше училище по чл. 17, ал. 1 от Закона за висшето образование или в училище по чл. 26, ал. 1 от Закона за народната просвета в страната не по-малко от 6 месеца. Кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство трябва да отговарят на цитираните изисквания. Едно и също лице може да притежава само едно свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от държава – членка на Европейския съюз.

В тази връзка в проекта на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 3 от 17.10.2008 г. за организиране и провеждане на изпитите на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство е предвидена промяна, с която се въвежда изискване за лицата, установили обичайното си пребиваване в друга държава – членка на Европейския съюз, при явяване на изпит за придобиване на правоспособност или преди започване на обучението в Република България, да попълват декларация, че са установили обичайното си пребиваване в Република България и че не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство, издадено от друга държава.

Лице за контакт:
Славка Андреева,
Директор на дирекция ППСВ,
ИА "Автомобилна администрация",
E-мейл: s_andreeva@rta.government.bg,
Тел.: 02/930 88 37
 


Дата на откриване: 16.2.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.3.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари