Обществени консултации

Наредба № 39 за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж

С предлагания проект на наредба се създават мерки на национално ниво за прилагане на Регламент (ЕС) № 1178/2011. С част FCL от регламента се уреждат условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите на граждански въздухоплавателни средства, осъществяващи търговски въздушен превоз, както и на пилотите, осъществяващи полети от общата авиация. С регламента се уреждат също условията и реда за удостоверяване правата на лицата от кабинния екипаж. В глава ІІ от проекта се съдържат разпоредби, регламентиращи издаването, признаването, преобразуването и подновяването на свидетелства за правоспособност на пилотите, осъществяващи търговски въздушен превоз и съответно дейности от общата авиация.

 

С част МЕD от регламента се уреждат условията и реда за медицинско освидетелстване на пилотите и кабинния екипаж. Разпоредбите, съдържащи мерки на национално ниво за прилагането на изискванията на регламента в тази му част са разработени в глава ІІІ от проекта, където са описани условията и реда за придобиване на права на упълномощен преглеждащ лекар (АМЕ) и на авиомедицински център (АМС). В проекта се съдържат разпоредби, свързани преразглеждането на медицински заключения, дадени от упълномощените преглеждащи лекари и от авиомедицинските центрове.

 

В глава V от проекта са разработени условията и реда за сертифициране на организациите за обучение на пилоти, осъществяващи търговски въздушен превоз, както и на организациите, предоставящи обучение на кабинен екипаж.      

 

С предлаганата наредба се отменя действащата Наредба № 39 от 2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за организации за обучение, обучаващи пилоти и кабинен екипаж, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти и кабинен екипаж, поради множеството и съществени промени, които се въвеждат с проекта. Отменяната наредба е предназначена да осъществи съответствието на националната уредба с изискванията на Обединените авиационни власти, докато с настоящия проект се създават мерки на национално ниво за осигуряване изпълнението на Регламент (ЕС) № 1178/2011, който е акт от правото на Европейския съюз с пряко действие за вътрешния ни правов ред.

 

Лице за контакти:
Милена Иванова;
Старши юрисконсулт;
ГД "Гражданска въздухоплавателна администрация";
Тел.: 02/937 1075;
E-mail: MIvanova@caa.bg


Дата на откриване: 28.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари