Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Проектът предвижда разделянето на функциите на дирекция „Информационни технологии и електронно управление“, в две дирекции – дирекция „Информационни технологии“ и дирекция „Електронно управление“. Функционалното разделяне цели поставянето на акцент върху една от основните дейности на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – развитието на електронното управление. Наред с това, към момента Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е бенефициент по четири проекта за развитие на електронното управление, финансирани по Оперативна програма „Административен капацитет“. Като резултат от изпълнението на проектите се очаква предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса, трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси, популяризиране, достъп и участие. Това предполага определяне на отделна административна структура в министерството, чиято дейност да бъде подпомагането на министъра в областта на електронното управление.

Предложените с проекта на постановление изменения и допълнения в Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са в рамките на утвърдената численост на министерството. Не се предвиждат допълнителни щатни бройки. В тази връзка, предложеният проект няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, и поради това се прилага финансова обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, одобрена от министъра на финансите.

Проектът на постановление не е свързан с въвеждането на или приемането на мерки по изпълнение на актове на правото на Европейския съюз, поради което не се прилага таблица за съответствие с правото на Европейския съюз. 

В изпълнение на чл. 31, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, в съответствие с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, е проведено публично обсъждане, като проектът на постановление е публикуван на интернет страницата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, заедно с мотивите. На заинтересованите лица е предоставен 14-дневен срок за предложения и становища по проекта. Проектът е публикуван и на сайта за обществени консултации на Министерския съвет. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

Предложеният проект на акт не въвежда режим по смисъла на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

Проектът на постановление е съгласуван по реда на чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Направените бележки и предложения са отразени, съгласно приложената справка.

Лице за контакт:

Красимира Стоянова

Директор на дирекция "Правна" в МТИТС

e-mail: krstoyanova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 19.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 2.2.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари