Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за административно обслужване

Промените в Наредбата за административното обслужване са разработени в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК), ДВ, бр. 27 от 25.03.2013 г.
Новата ал. 6 на чл. 31 на АПК дава възможност исканията за предоставяне на услуги да се подават до всеки административен орган, който участва в производството за комплексно административно обслужване. Предвидено е взаимодействието между административния орган, до когото е подадено искането, и другите органи, участващи в производството да се осъществява по реда на Наредбата за административното обслужване (НАО).
Реализирането на възможността за подаване на искането и образуване на производството от орган, който участва в него има значим ефект за гражданите и бизнеса. На първо място то дава възможност искането да се подаде до орган, който териториално е най-близо до потребителите на услуги. Например вместо да се пътува до столицата, услугата, извършвана от централната администрация може да се заяви в областната или общинска администрация, както и в териториалните звена на централната администрация, ако те участват в процедурата по комплексно административно обслужване. На второ място се намалява броя на посещенията в различни администрации за събиране на документи и доказателствени средства, необходими за предоставяне на административни услуги.
В тази връзка в НАО се създава нов раздел, който урежда взаимодействието между административните органи при комплексно административно обслужване. Административното производство започва с подаване на заявление до орган, участващ в производството. С оглед намаляване на разходите на администрациите за организиране предоставянето на услугите по този модел и унифициране на процедурите се регламентира унифициран образец на заявление, което заявителят подава до всеки административен орган, който участва в предоставянето на услугата. В заявлението се посочват наименованието на административната услуга и органът, който е компетентен да издаде административния акт, информацията и доказателствените средства, които трябва да бъдат осигурени и изпратени до компетентния орган и начинът, по който да бъде получен индивидуалния административен акт.


Дата на откриване: 14.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 28.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари