Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители

В рамките на Европейския съюз (ЕС) беше извършена реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП). Това налага въвеждането на промени и прилагането на многопластовата структура на директните плащания в Република България за периода 2015-2020 г. Във връзка с новата ОСП беше създадена и Програма за развитие на селските райони за периода 2015-2020 г.

Предвид горното със законопроекта се създават основни правила за въвеждането на схемите, изискванията и конкретните национални решения  за директните плащания в Р България за периода 2015-2020г. Новите схеми за директни плащания в страната ще бъдат приложени като се отчитат общите задължения съгласно Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета и прилагащите регламенти и в същото време инструментите и начините на прилагане ще отразяват в максимална степен националните особености и приоритети в сферата на земеделието.

През 2014 г. започна нов програмен  периода  и за политиката за развитие на селските райони, което изисква допълване на Закона за подпомагане на земеделските производители и включване на разпоредби, регламентиращи реда за изготвяне, одобрение и прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.Затова в законопроекта са включени разпоредби, регламентиращи реда за изготвяне, одобрение и прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020.

В съответствие с изискванията на законодателството на ЕС се урежда създаването на Система за съвети в земеделието, която включва както Националната служба за съвети в земеделието, така и другите лица, които предоставят съвети на земеделските стопани. Предвидено е създаване и поддържане в Министерството на земеделието и храните на база данни за лицата, които предоставят такива съвети и да бъдат определени въпросите, по които предоставя съвети Националната служба за съвети в земеделието, и по които следва да предоставят съвети другите лица.

В законопроекта се създава общо правно основание министърът на земеделието и храните да издава наредби по прилагане на регламенти на Европейския съюз в областта на Общата селскостопанска политика. Това дава възможност министърът на земеделието и храните да издаде наредба за прилагането на всеки нов регламент на ЕС, без да е нужно да се изменя закона и да се създава изрично правно основание за издаване на наредбата.

Законопроектът предвижда промяна на текстовете за държавната помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво” за периода 2015 – 2020 г. Измененията са извършени с цел оптимизиране на процеса по привеждане в действие помощта,  съгласно новото европейско законодателство и пренотифицирането й за периода 2015-2020 г. Промените  се налагат , за да се подобрят процедурите и взаимодействието между страните в процеса, а също така да се избегнат злоупотребите при предоставянето на невярна информация.

 

 

Очакваните резултати от прилагането на проекта на акт са свързани с успешно прилагане на схемите за директни плащания в периода 2015-2020 г. и изготвяне, одобрение и прилагане на ПРСР в периода 2014-2020г. Това от своя страна ще доведе до максимално усвояване на финансовия пакет на страната за директни плащания и развитие на селските райони, повишаване на конкурентоспособността на земеделското производство в страната и на доходите на земеделските производители. Очакваме да се оптимизира работата на институциите (МЗХ, ДФЗ, НССЗ), ангажирани с прилагането на схемите и мерките на ОСП, чрез синхронизацията на закона с действащото европейско законодателство.В резултат на въведените изменения в законопроекта ще се подобрят процедурите и взаимодействието между страните в процеса по отпускане на държавна помощ и ще се сведат до минимум злоупотребите при предоставянето на информация, което би възпрепятствало целесъобразното ползване на помощта.

Законопроектът е изготвена в изпълнение на следните приоритети от Програмата на правителството: 14.1. Подкрепа за развитието на балансирано, модерно, устойчиво и адаптирано към климатичните промени земеделие. Пазарно ориентирани, конкурентоспособни земеделски стопанства, наред с гарантираната хранителна сигурност на населението; 14.5. Приоритизиране на интензивните сектори в земеделието – животновъдство, зеленчукопроизводство и трайни насаждения, биологични производства и 14.7. Преференциално подпомагане на младите фермери, на дребните производители и производителите, които увеличават добавената стойност на селскостопанската продукция и създават работни места.


Дата на откриване: 13.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари