Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията съобщава, че е изготвен Проект на Постановление на Министерски съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана, с цел прилагане на Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността.

Проектът е публикуван в електронен вид за обсъждане със заинтересовани лица и е на разположение до 17.30 часа на 22.01.2015 г.

 

МОТИВИ

Освобождаване на радиочестотна лента 2500-2690 MHz и последващото й предоставяне на обществените оператори на далекосъобщителни услуги е необходимо да се извърши в изпълнение на Решение 2008/477/ЕО.

Обхватът се ползва от Националната служба за охрана и не е осигурено освобождаването му в определения срок. В тази връзка през 2012 г. Европейската комисия е открила наказателна процедура към Р. България. С цел избягване придвижването на наказателната процедура за нарушение на законодателството на ЕС към последен етап от досъдебната фаза, през м. октомври 2013 г. българската страна е поела ангажимент пред Европейската комисия да приложи Решение 2008/477/ЕО до 01.09.2015 г., като освободи радиочестотната лента 2500 - 2690 MHz на 100% за територията на цялата страна.

Република България има ангажимент да докладва пред Европейската комисия напредъка по изпълнението на решенията, съгласно одобрен график за поетапно освобождаване на радиочестотната лента.

Първият доклад е направен към края на м. декември 2014 г., като Националната служба за охрана е извършила фактическо освобождаване на радиочестотната лента 2.5 -2.6 GHz в 4 големи града (София, Благоевград, Варна и Бургас) съгласно графика. За целта са използвани одобрени с Постановление №175 от 26 юни 2014 г. на Министерския съвет допълнителни разходи по бюджета на Националната служба за охрана в размер на 500 000 лв.

Към 01.09.2015 г. предстои представянето на Втори доклад, с който българските власти се задължават към тази дата да представят доклад за напредъка, показващ, че радиочестотната лента 2.5 - 2.6 GHz, e освободена на 100% за територията на цялата страна.

С предложения проект на постановление се цели прекратяване на откритата наказателна процедура от Европейската комисия и избягване на възможните негативни последици от неизпълнението на ангажиментите ни към Европейския съюз (ЕС) при продължително неприлагане на европейски решения – Решение 2008/477/ЕО за хармонизиране на радиочестотната лента 2500-2690 MHz за наземни системи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги в Общността, Решение на Европейската комисия 2010/194/ЕС за изменение на Решение 2009/1/ЕО на Европейската комисия за предоставяне на дерогация по искане на Република България в съответствие с Решение 2008/477/ЕО на Комисията.

В изпълнение на поетия ангажимент и в съответствие със Закон за държавния бюджет на Република България за 2015 г. (в сила от 01.01.2015 г., обн. ДВ. бр.107 от 24 декември 2014 г.), с проекта на постановление се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи, в размер до 5 820,0 хил.лв. по бюджета на Националната служба за охрана за 2015 г., с които да се завършат дейностите за освобождаване на радиочестотния спектър на територията на цялата страна.

Осигуряването на средства по бюджета на Националната служба за охрана, в размерите, предвидени в проекта ще доведе до прилагане на решенията на ЕК, като се даде възможност на Комисията за регулиране на съобщенията да предостави честотите, чрез провеждане на състезателна процедура, при наличие на безусловно свободен ресурс.

Лицa за контакт:

г-жа Димитрина Велкова - главен експерт в дирекция „Съобщения”, тел: 02 949 2460, e-mail: dvelkova@mtitc.government.bg

г-жа Стефана Петрова – младши експерт в дирекция „Съобщения”, тел: 02 949 2090, e-mail: spetrova@mtitc.government.bg

 


Дата на откриване: 9.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 23.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари