Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Предложеният проект е свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), в сила от 1 януари 2015 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2014 г.), за осъществяване на ефективен контрол от приходните агенции върху целия процес, свързан с доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител, и за предотвратяване укриването и невнасянето на данъци и недопускане за продажба на течни горива с неясен произход и качество в бензиностанциите и другите обекти за съхранение на горива.
В изпълнение на изискванията на ЗДДС проектът регламентира начина, по който следва да се извършва регистрирането и отчитането при зареждане на превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди с течни горива. Определен е и срокът – до 31 януари 2015 г. – в който органите по приходите на НАП извършват първоначални проверки на данъчно задължените лица, които зареждат течни горива за собствени нужди по чл. 118, ал. 8 от ЗДДС. В случаите на констатирано несъответствие с изискванията на чл. 3, ал. 11 и 12, на данъчно задълженото лице се дава едномесечен срок за привеждане на дейността му по зареждане на течни горива за собствени нужди в съответствие с изискванията на наредбата.


Дата на откриване: 9.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари