Обществени консултации

ПМС за изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е търговец – публично предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Правата на собственост на държавата в предприятието се упражняват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Съгласно чл. 103в, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) корабите, с изключение на военните, които посещават българските пристанища за обществен транспорт с национално значение, заплащат пристанищни такси съгласно приетата от Министерски съвет Тарифа за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

По силата на чл. 103в, ал. 2 и ал. 3 от ЗМПВВППРБ, ДП „Пристанищна инфраструктура” събира пристанищни такси, които разходва за обезпечаване на достъпа до пристанищата за обществен транспорт с национално значение, включително за покриване на разходите за изграждане и поддържане на морски канали, външни защитни диги, буйове, фарове, пристанищна инфраструктура, поддържане на проектните дълбочини в акваториите на пристанищата за обществен транспорт с национално значение до границата на оперативната акватория, както за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност.

На основание чл. 103в, ал. 5 от ЗМПВВППРБ Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ събира канални, тонажни и светлинни такси от корабите, които посещават пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109, и обезпечава достъп до тези пристанища чрез поддържане на средствата за навигационно осигуряване, каналите и пристанищната акватория до границата на оперативната акватория.

Съгласно чл. 103в, ал. 4 от ЗМПВВППРБ размерът на таксите, реда и случаите, при които те се събират, както и реда за намаляване на таксите за приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност се определят от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Таксите, предмет на Тарифата се събират от кораби, посещаващи или опериращи в българските морски и речни пристанища - пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение, рибарски, яхтени и със специално предназначение пристанища.

В световната практика през последните години се забелязва засилена конкуренция в превозите на пътници и организирането на круизни туристически пътувания. Особено силно тя се изразява в сравнение със съседните на Република България страни, като Румъния и Турция.

Целта на изменението в Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е подобряване на конкурентоспособността на този тип превози и повишаване на посещаемостта в българските пристанища, като за нейното постигане е необходимо да се намали финансовата тежест на таксите събирани от корабособствениците.

Конкретна цел, която се поставя е:

  • Стимулиране развитието на превозите, осъществявани с пътнически кораби и повишаване на посещаемостта в българските пристанища

Причините, които налага изменението са:

  • Засилена конкуренция в превозите на пътници и организирането на круизни туристически пътувания. Особено силно изразена в черноморския басейн и спрямо съседните на Република България страни, като Румъния и Турция.
  • Създаването на предпоставки за насърчаване развитието на бизнеса чрез запазване на съществуващите и привличане на нови пътникопотоци.

С цел стимулиране на превозите на пътници и посещаемостта на българските пристанища конкретното предложение е свързано с изменение на коефициента на редукция на тонажната такса за пътническите кораби. Последният е определен в чл. 4, ал. 6 от Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, като желаното изменение е за намаляване на неговата стойност от 0,5 на 0,4.

Предложението за изменение на коефициента на редукция на тонажната такса на новата стойност 0,4 би довело до намаление за пътническите кораби на общия сбор от всички дължими такси по тарифата със средна стойност около 14%.

Очаквани резултати от прилагането на изменението на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, включително финансовите:

TC / Показател

Обща стойност начислени такси Варна

Отрицателен икономически ефект 0,4/14%

Обща стойност начислени такси Бургас

Отрицателен икономически ефект 0,4/14%

Обща стойност начислени такси Несебър

Отрицателен икономически ефект 0,4/14%

ТС 2014

533 879,00   

74 743,06   

1 125 574,39   

157 580,41   

155 971,68   

21 836,04   

ТС 2015

694 042,70   

97 165,98   

1 463 246,71   

204 854,54   

202 763,18   

28 386,85   

ТС 2016

854 206,40   

119 588,90   

1 800 919,02   

252 128,66   

249 554,69   

34 937,66   

ТС 2017

1 067 758,00   

149 486,12   

2 251 148,78   

315 160,83   

311 943,36   

43 672,07   

Общо:

3 149 886,10   

440 984,05   

6 640 888,90   

929 724,45   

920 232,91   

128 832,61   

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Очакваният отрицателен икономически ефект от предложението за изменение на коефициента на редукция на тонажната такса и като се вземат под внимание посещенията и размера на събраните такси през последния туристически сезон (ТС 2014г.) и прогнозите направени от заинтересованите страни за увеличение на посещаемостта в българските пристанища на пътнически кораби през следващите години (в български лева) е както следва:

 

Видно от таблицата намалението на коефициента на редукция на тонажната такса от 0,5 на 0,4 ще предизвика незначителен отрицателен икономически ефект през годините, но ще се постигне значително увеличение на посещаемостта и логично значително увеличение на постъпленията от такси от пътническите кораби.

Предложеният проект за изменение  на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ не въвежда разпоредби на правото на Европейския съюз, поради което не прилагаме таблица за съответствие с правото на Европейския съюз.

Пълният текст на проекта е публикуван в електронен вид на официалната интернет страница на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за обществено обсъждане. На заинтересованите лица е предоставена възможност да се запознаят с проекта, както и да представят писмени предложения и становища по текста в 14-дневен срок от публикуването на проекта за изменение и допълнение на Тарифата.

С оглед посоченото по - горе, че таксите се събират и разходват от ДП „Пристанищна инфраструктура” по предназначение, изменението в Тарифата няма да има пряко и / или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което в изпълнение на чл. 35, ал. 1, т. 4, б. „б” от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е приложена финансова обосновка.

Предвид изложеното, предлагам Министерският съвет да приеме Постановление за изменение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“.

Лице за контакт:
Константин Илиев;
Главен експерт в отдел „Контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“;
Дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните предприятия“ в МТИТС;
E-mail: kiliev@mtitc.government.bg;
Тел.: 02/940 9477


Дата на откриване: 8.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари