Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за водите

С приемането на настоящия проект на Закон  за изменение и допълнение на Закона за водите ще се:

 1. Осигури въвеждането на принципа „замърсителят плаща” и законовите механизми за възстановяване на ресурсните разходи и разходите за околна среда в рамките на възстановяването на разходите за водни услуги за възможно най-широк кръг услуги, като елемент от изпълнение на предварителните условия за предоставяне на средства от фондовете на Европейския съюз за програмен период 2014-2020 г.;

2.  Отстранят пропуски в транспонирането на Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, във връзка с постъпило допълнително официално уведомително писмо от Европейската комисия  по открита процедура по нарушение №2009/2256;

3. Отстранят пропуски в транспонирането на Директива 2007/60/ЕО относно оценката и управлението на риска от наводнения в българското законодателство с оглед избягване на процедура за нарушение;

4. Отменят някои наредби към закона, поради осъвременяване на нормативната база с европейското законодателство и по-доброто му прилагане;

5. Ускори процеса по определяне на санитарно – охранителни зони около водовземните съоръжения за питейно-битово водоснабдяване;

6. Въведат  разпоредби, свързани с планиране, разработване и изпълнение на Морската стратегия и на програмите от мерки към нея с цел опазване и подобряване на състоянието на околната среда в морските води;

7. Регламентира  контрола по изпълнение на мерките за поддържане на язовирните стени и съоръженията към тях в изправно техническото състояние, осигуряване на безопасната им експлоатация и изпълнението на дейности по извеждането им от експлоатация до възстановяване на технологичната и конструктивната сигурност или по ликвидирането им. Контролът се възлага на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.


Дата на откриване: 7.1.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 24.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари