Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане

Основната цел на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане е да въведе изискванията на чл. 13 от Директива 2014/68/ЕС. Съгласно разпоредбата на Чл. 49, т. 1 от Директивата, България има ангажимент да приеме и публикува съответните нормативни промени в националното си законодателство най-късно до 28.02.2015 г. Съответните разпоредби имат за цел хармонизиране на секторното законодателство с изискванията на Регламента относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, като прецизират критериите за класифициране на вещества и смеси за съоръженията под налягане.

Проектът предвижда въвеждането на изискванията за нова класификация на съоръженията под налягане, като се въвеждат нови или адаптирани класове и категории по отношение на степента на опасност във връзка с класификацията на флуидите и привеждането в съответствие с критериите за класифициране, залегнали в цитирания Регламент. Това ще осъвремени използваната терминология и прилаганите критерии за класификацията на опасните вещества, съгласувайки ги с европейската и международна практика в тази област, като по този начин ще улесни и комуникацията между различните заинтересовани страни, прилагащи законодателството за хармонизация.


Дата на откриване: 29.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 11.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари