Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите

Предложението за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите въвежда разпоредбите на Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 година относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. (ОВ L 329 от 2009 г.) (Директивата).

Директивата установява правила, за да се гарантира, че държавите членки изпълняват ефективно задълженията си като държави на знамето по отношение на изпълнението на съответните части на Морската трудова конвенция от 2006 г. Държавите членки трябва да осигурят ефективни и подходящи механизми за правоприлагане и мониторинг, включително извършване на периодичните проверки, предвидени в Морската трудова конвенция от 2006 г., така че да се гарантира, че условията на живот и труд на морските лица на борда на кораби, плаващи под тяхно знаме, отговарят и продължават да отговарят на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г. Директивата регламентира изискванията, на които трябва да отговарят лицата, които извършват прегледи и проверки съгласно Морската трудова конвенция от 2006 г.

Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите урежда условията и редът за извършване на прегледите на кораби и корабопритежатели, видовете прегледи и органите, които ги извършват, за установяване спазването на изискванията за безопасност, сигурност, безопасна експлоатация и предотвратяване на замърсяването на околната среда и условията за труд и живот на борда на кораба.

Измененията и допълненията на наредбата предвиждат:

  • прегледите и проверките на малки кораби да се извършват и от служители определени със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”; изискванията, на които трябва да отговарят тези служители за извършване на прегледите и проверките;
  • случаите, в които се извършва подновителен преглед;
  • разграничение на случаите за извършване на външен преглед на подводната част на морски кораб и речен кораб;
  • преглед на кораб след преминаването му под българско знаме за установяване на действителното състояние на кораба и проверките, които се извършват в тази връзка;
  • прецизиране и актуализиране на текстовете с оглед изискванията на Закона за нормативните актове;

Лице за контакт:

Силвина Бакърджиева - старши експерт в дирекция „ЕСМОП“, ИА „Морска администрация“

тел. 02/9300934

e-mail: silvina.bakardzhieva@marad.bg


Дата на откриване: 23.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 6.1.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари