Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище София

Предложението е направено на основание искане на ректора на колежа и положително оценен от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) проект за преобразуването му съгласно Протокол № 9 от заседание на Акредитационния съвет, проведено на 10.05.2013 г.

Проектът планира в преобразуваното висше училище да се провежда обучение по традиционните за колежа специалности от професионални направления (ПН) 3.7. Администрация и управление и 5.3. Комуникационна и компютърна техника както досега на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а” – „професионален бакалавър по …” с 3-годишен срок на обучение, така и на ОКС „магистър” с 2-годишен срок на обучение след придобита ОКС „професионален бакалавър по …”. Проектът предвижда и възможност за обучение и в образователна и научна степен „доктор” след изпълнение на изискванията на чл. 80, ал. 2 от ЗВО за програмна акредитация по научни специалности.

За организиране на обучението висшето училище планира две основни звена в своята структура – Факултет по телекомуникации и мениджмънт с три катедри в състава си и Департамент „Фундаментална подготовка”.

Предвижда се броят на приеманите в преобразуваното висше училище студенти на ОКС „професионален бакалавър по …” и на ОКС „магистър” да е в рамките на институционалния капацитет, поради което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет.

С преобразуването на колежа ще се създадат условия за продължаване на образованието на завършилите ОКС „професионален бакалавър по …” в посочените професионални направления по същите или сходни специалности, които са специфични за сферата на телекомуникациите и пощите. 


Дата на откриване: 16.12.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 30.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари