Обществени консултации

Изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи

Предложението за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 1 септември 2004 г. за корабните документи е във връзка с влезлите в сила изменения и допълнения на приложенията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване от кораби (MARPOL 73/78) и Решение на Съвета от 13 май 2013 година относно позицията, която да бъде взета от името на Европейския съюз на 65-та сесия на Комитета по опазване на морската среда във връзка с измененията на Схемата за оценка на състоянието, и на 92-та сесия на Комитета по морска безопасност относно измененията в Международния кодекс за управление на безопасността и опазване морето от замърсяване, както и измененията в глава III на Конвенцията SOLAS, в Kодексите за високоскоростни плавателни съдове от 1994 г. и 2000 г. във връзка с тренировките за влизане в затворено пространство и спасяване (2013/267/ЕС), както и с прилагане на Кодекса на търговското корабоплаване. Основните промени в тези конвенции са свързани с добавяне в съответните свидетелства, които се издават на корабите на нови текстове, свързани с информация за дата на сключване на договора за постройка, международните номера на компанията, на корабособственика, както и въведените с промените на Aнекс VI на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване от кораби нови свидетелства.

            Във връзка с гореизложеното, в наредбата е необходимо да бъдат направени изменения и допълнения, като мотивите за това са следните:

1. Изменението на чл. 8 от Наредба № 5 се налага с оглед прилагането на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване, който предвижда, заявлението за издаване на временно свидетелство за плаване да се подава от корабособственика.

2. С предложението за изменение на чл. 9, ал. 1, т. 2 се цели прецизиране на използваната терминология в съответствие с терминологията използвана в Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

3.  С предложената отмяна на чл. 12а, ал. 3 се прецизира текста на Наредбата поради обстоятелството, че срокът, в който е действала разпоредбата е изтекъл на 30.12.2013 г. и такова продължаване срока на валидност на корабното удостоверение вече няма да се прилага.

4. С предложението за промяна на чл. 12е се избягва противоречи с разпоредбите на Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища.

5. Промяна на чл. 13 се налага поради обстоятелството, че е необходимо в свидетелството за регистрация на кораби плаващи по вътрешните водни пътища да съдържа допълнителна информация, поради което се предлага въвеждане на нова форма на свидетелството, като съществуващото Приложение № 5 се заменя с Приложение № 2а.

6. Промяна на чл. 14 се налага поради обстоятелството, че е необходимо във временното свидетелство за регистрация на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища да съдържа допълнителна информация, поради което се предлага въвеждане на нова форма на свидетелството, като Приложение № 6 се заменя с Приложение № 3а.

7. Предложението за промяна на чл. 15 е свързано с разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно която заявлението за издаване на временно свидетелство за плаване се подава от корабособственика, а издаването на това свидетелство се извършва от Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощено от него лице.

8. С промяната на чл. 21 се цели оптимизиране на процеса на прилагане на Наредба № 5, поради обстоятелството, че посочената в текста наредба е отменена. С предлаганата промяна ще се осигури съответствие между разпоредбите на Наредба  № 5 и Наредба № 6 за компетентност на морските лица. С възприемането на този подход няма да е нужно да се променя Наредба № 5 всеки път, когато се променя Наредба № 6.

9. С предложената промяна на чл. 22 се цели прецизиране на текста с оглед постигане на съответствие с разпоредбата на чл. 12, ал. 3 на Наредба № 3 за измерване тонажа на морските кораби от 06.04.2004 г.

10. С предложената промяна на чл. 24 се постига пълно съответствие с чл. 5, параграф 1, буква „б” на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966.

11. С предложената промяна на чл. 25 се постига пълно съответствие с чл. 6 на Международната конвенция за товарните водолинии, 1966.

12. С предложения нов чл. 26а се въвеждат разпоредбите на Глава V, Правило 30 на Международното конвенция за безопасност на човешкия живот на море.

13. С предложения нов чл. 26б се постига съответствие с разпоредбите на чл. 3, ал. 7 и чл. 6, ал. 3 на Наредба № 20 от 8.09.2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

14. Промяната на чл. 32 е свързана с обстоятелството, че свидетелствата на корабите плаващи под българско знаме се издават само от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. В допълнение следва да се отбележи и обстоятелството че, проверките, които се извършват по Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването, не са делегирани да бъдат извършвани от признатите организации, с които Изпълнителна агенция „Морска администрация“ има сключени договори.

15. Промяната на чл. 38 е свързана с прецизиране на текста, посредством който, в зависимост от типа на корабите и рисковете, които те носят за хората и товарите са определени различни срокове на валидност на издаваните свидетелства.  С  новата ал. 7 се  постига въвеждане на идентичен режим с този, предвиден в Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Новата ал. 8 въвежда задължение за осъществяване на пряката връзка между кораба и държавата на знамето (Република България), с цел осъществяване на контрол за изпълнение на българското и международно законодателство.

16. С предложението за промяна на чл. 38б се цели спазване на принципа, залегнал в нормативните актове, регламентиращи сроковете за прегледи и сроковете на валидност на корабни документи, а именно когато се издава допълнителен документ към основния, срокът на допълнителния документ да не бъде по-голям от срока на валидност на основния документ.

17. Предложението за промяна на чл. 39 е свързано с промяната в Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища, с която се въведоха в българското законодателство препоръчителните норми на Дунавската комисия отнасящи се до монтажа и освидетелстването на тези прибори на корабите плаващи по вътрешните водни пътища на Европа и препратката към препоръките на Дунавската комисия не е актуална.

18. С промяна на чл. 40 се цели създаване на еднообразен режим за извършване на тази дейност на море и река, както и даване възможност при определени условия да се извършва стопанска дейност от лицата, собственици на малки плавателни съдове.

19.  С промяната на чл. 58а, 58б и 58г се постига съответствие с разпоредбите на Морската трудова конвенция от 2006 г., Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите, като в допълнение се определя органът, който издава съответния документ и условията за неговото издаване.

20. С промяна на чл. 62, чл. 63 и чл. 109 се постига съответствие с приложимите за Република България международни актове.   Република България от 2006 г. е страна по Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), сключено в Женева на 26 май 2000 г. (ратифицирано със закон - ДВ, бр. 9 от 2006 г.) (ДВ, бр. 43 от 2008 г.), което замени Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав.

21. Промяна на чл. 74. Предложението цели създаване на възможност за проследимост движението на лицата от екипажа на корабите, плаващи по вътрешните водни пътища. Корабопритежателите на българските кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа не са задължени да поддържат копия на екипажни списъци, което прави невъзможна проверка на данните предоставени от морските лица/корабопритежателите, както за целите на издаване свидетелства за правоспособност, така и за извършване на контрол по прилагане изискванията на Морската трудова конвенция, 2006 г.

22. С предложената промяна на чл. 76 се постига съответствие с приложимите международни актове, издавани от подкомитетите на Международната морска организация.

23. С предложената промяна на чл. 77 се постига съответствие с разпоредбите на последните изменения на Анекс V на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване, съгласно които отпадна задължението администрацията на знамето или призната организация да утвърждават плана за управление на твърди отпадъци.

24. Предложената промяната на чл.77а цели постигане на съответствие с последните изменения на Анекс VI на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване, чрез която отпадна задължението администрацията на знамето или призната организация да утвърждават корабния план за енергийна ефективност.

25. С предложените изменения на чл. 82, 83 и 84 се постига съответствие с последните изменения на анекс V на Международната конвенция за предпазване морето от замърсяване.

26. С предложената промяна на чл. 85 и 96 се постига съответствие с разпоредбата на чл. 346з от Кодекса на търговското корабоплаване.

27. Промяна на чл. 94. Предложението е свързано със създаването на нов член 26а, който въвежда изискванията на чл. 3, ал. 7 и чл. 6, ал. 2 на Наредба № 20 от 8 септември 2011 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби.

28. С предложената промяна на чл. 102 се постига съответствие с разпоредбата на чл. 346г от Кодекса на търговското корабоплаване.

29. Промяната на чл. 105, т. 9 и т. 10, чл. 106, ал. 2, т. 5, чл. 107, т. 5 и т. 6 е свързана с необходимостта от уеднаквяване на терминологията с тази, използвана в Наредба № 14 за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища, която е водеща по отношение тази материя. Предложението за отпадане на документите, изисквани по чл. 105, т. 10, чл. 106, т. 6 и чл. 107, т. 6 е мотивирано от  факта, че информацията в отпадащия документ, се съдържа в новия документ „Разрешение за корабна радиостанция”.

30. Предложените промени в Допълнителните разпоредби са свързани с изискванията на  Морската трудова конвенция, 2006 г. и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата. Направените допълнения по отношение на Морската трудова конвенция и Международния кодекс за сигурност на корабите и пристанищата целят да определят вида на прегледа и начина на извършването му.

31. С предложената промяна на Приложение № 2 към чл. 13, ал. 3 и Приложение № 2б към чл. 13, ал. 3 се постига пълно съответствие с чл. 84 от Кодекса на търговското корабоплаване реквизити.

            32. С предложената промяна на формите на издаваните свидетелства (§44 - §96) се постига пълно съответствие с последните изменения на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море, Международната конвенция за предотвратяване замърсяването на морето от кораби. С тези промени се въвежда задължението за вписване в свидетелствата допълнително на информация за ИМО идентификационния номер на корабособственика, ИМО идентификационния номер на компанията по смисъла на Кодекса за управление безопасността и предотвратяване на замърсяването, дата на сключване на договора за постройка, дата на залагане кила на кораба, дата на спускане кораба на вода, дата на извършване на голямо преустройство и др. Промените ще дадат възможност на корабите, плаващи под българско знаме да бъдат снабдени с актуалните корабни документи, което им дава право безпрепятствено да плават по света.

Лице за контакт:
Силвина Бакърджиева;
Старши експерт в дирекция  „ЕСМОП“;
ИА „Морска администрация“;
Тел.: 02/930 0934;
Еmail: silvina.bakardzhieva@marad.bg
 

 


Дата на откриване: 26.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари