Обществени консултации

Проект на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Проект на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството


Дата на откриване: 24.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 8.12.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 ноември 2014 г. 08:40:29 ч.
Alex

Публично-частно партньорство

Г-жа Павлова беше защитник на инструмента публично-частно партньорство. То е и елемент на процеса на усвояването на средствата от Структурните и Кохезионния фонд - виж. чл. 62, 63, 64 и 121 на Регламент 1303/2013 г.
Не следва ли в функциите на дирекциите по Държавна собственост или концесии да се запише и използване на инструмента на ПЧП за по-ефективно управление на държавната собственост директно или чрез финансови инструменти за съфинансиране на проекти по ОП"Региони в растеж", респ. по-ефективно използване на средствата от ЕС.