Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения

Проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения въвежда мерки по прилагането на Регламент (ЕС) № 531/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. относно роуминга в обществени мобилни съобщителни мрежи в рамките на Съюза (обн., ОВ L 172 от 30.06.2012 г.) (Регламент за роуминга). Член 18 от регламента за роуминга изисква държавите членки да определят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции, приложими при нарушаването на неговите разпоредби. Размерът на предложените санкции в чл. 334б от ЗИД ЗЕС е определен с оглед осъществяването на целите на регламента, за да се постигне възпиращо нарушенията действие, предвид важността на поставените цели по отношение на развитието на общо мобилно пространство в Европа и на защитата на интересите на потребителите.

Проектозаконът предвижда разпоредби, чрез които да бъде коригирано неправилно транспониране на разпоредбите, свързани с налагането на финансови санкции на доставчиците на електронни съобщителни мрежи и услуги, съдържащи се в Директива 2002/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно общата регулаторна рамка за електронните съобщителни мрежи и услуги (Рамкова директива) и Директива 2002/20/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 март 2002 г. относно разрешението на електронните съобщителни мрежи и услуги (Директива за разрешение), както са изменени с Директива 2009/140/ЕО.

Пълният текст на Проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения може да се види в Приложението.

Лице за контакти:

Красимира Димитрова – началник на отдел „Развитие на електронните съобщения”, дирекция „Съобщения”,

тел.: 02 949 2496, e-mail: kdimitrova@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 21.11.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 5.12.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари