Обществени консултации

ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт

Постановление за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите (наредбата).

Основанието за приемането на наредбата е предвидено в § 4, ал. 3 от Заключителните разпоредби към Закона за автомобилните превози. В съответствие с посочената разпоредба в наредбата са разписани:

1. условията и редът за разпределяне на средствата и залагане на лимитите;

2. условията, при изпълнението на които се предоставят компенсациите на превозвачите за намалените приходи от прилагането на ценови облекчения за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, съответно обхватът на превозите, подлежащи на компенсиране;

3. условията и редът за издаване на превозни документи;

4. определяне на обхвата на превозните услуги, подлежащи на субсидиране;

5. определяне на размера на субсидиите;

6. условия, при изпълнението на които се предоставят средства за субсидиране на превозвачите;

7. редът за отчетност и контрол във връзка с предоставяните от държавния бюджет средства за компенсации и субсидии.

Новите моменти, които се предлага да бъдат уредени с наредбата, в сравнение с действащата нормативна уредба относно разпределението на средствата за компенсации и субсидии от държавния бюджет на автомобилните превозвачи за изпълнението на задължение за обществена услуга, са следните:

Наредбата е съобразена с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент 1370/2007) и с действащите нормативни разпоредби в страната.

Съгласно посочения регламент възлагането на превозите по автобусни линии, за които се предвиждат компенсации, е обществена поръчка за услуга по смисъла на член 2, буква „и“ от регламента, а обществени поръчки за услуги се възлагат в съответствие с правилата на регламента – така, както е предвидено в член 5, параграф 1 от него. Правилата, определени с регламента, предвиждат обществените поръчки за услуги с трамваен или автобусен транспорт да се възлагат в съответствие с Директива 2004/17/ЕО или Директива 2004/18/ЕО. Това означава, че във всички случаи, когато се възлага обществена поръчка за услуга с трамваен или автобусен транспорт, се прилагат нормативните актове, с които посочените директиви са въведени в националното законодателство на съответната държава – членка на Европейския съюз.

Регламентът предвижда също, че възлагането на обществени поръчки за услуги в съответствие с правилата за това е едно от условията предоставяните на превозвачите компенсации да е съвместимо с Договора за функционирането на Европейския съюз. При неспазване на това условие и непровеждането на справедлива, прозрачна, конкурентна и недискриминационна процедура, компенсацията за обществена услуга представлява държавна помощ и за нея следва да бъдат приложени правилата, определени с членове 93, 106, 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Във връзка с това наред с останалите, прилагани в момента условия за получаване на компенсации и субсидии, в наредбата е предвидено,  че средства за компенсации и субсидии ще бъдат разпределяни и предоставяни само, ако съответната община е провела процедура за възлагане на обществена услуга по реда на Закона за обществените поръчки или по реда на Закона за концесиите.  

За първи път в наредбата е заложено изискване за подаване на информация от Министерството на финансите към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за разпределените, но неусвоени средства за субсидии и компенсации от страна на общините за предходни периоди. В случаите на неусвояване на средства за субсидии, справката за финансовите резултати от дейността по предоставяне на обществени пътнически превози ще се изисква не само на деветмесечие, а и за периода от 1 януари до 31 май на съответната година. Въз основа на тази информация ще се спира по-нататъшния трансфер на средства към общините, които не са усвоили в предишни периоди разпределените им средства.

Предвидена е промяна спрямо действащата към момента нормативна уредба, съгласно която абонаментните карти за безплатно пътуване на ветерани от войните, военноинвалиди, военнопострадали, деца до 7 навършени години, служителите от Министерството на вътрешните работи, както и държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, специализираното звено за охрана и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието се издават от превозвача, осъществяващ транспортното обслужване на населението в общината, а в случаите, когато тя се обслужва от повече превозвачи – от този с най-голям дял от общия обем на превозите, измерен в действителен общ пробег. С оглед на това, че правата за безплатно пътуване на изброените категории пътници важат за всички превозвачи на територията на дадена община, както и за безпроблемното разпознаване и признаване на абонаментните им карти, в проекта на наредба е заложено те да бъдат издавани от съответните общини или от други лица, на които общините са възложили правото да издават картите.

 В наредбата е предвидено образците на картите за пътуване с намаление от цената по редовна тарифа за учащи се и пенсионери да бъдат утвърждавани със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. По този начин всички превозни документи, които се издават безплатно или по намалени цени ще бъдат по единни образци за съответната категория пътници, което ще допринесе за лесното им разпознаване в цялата страна и съответно улесни контролните органи.  

Предвид обстоятелството, че първоначалното разпределение на средствата за компенсации и субсидии и определените годишни и тримесечни лимити по общини са извършени съгласно досега действащите Наредба № 2 от 31 март 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници и Наредба № 3 от 4 април 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони, издадени от министъра на финансите и с оглед на това, че в изготвения проект на наредба е предвидено да не бъдат разпределяни компенсации и субсидии за общини, които не са спазили нормативно установения ред за възлагане на превози по Закона за обществените поръчки или Закона за концесиите, предлагам наредба да влезе в сила от 1 януари 2015 г.

В предложения проект конкретно и ясно се дефинират правата за преференциални пътувания на отделните групи пътници по трите вида транспортни схеми. Уточнено е, че правото за пътувания по намалена тарифа за учащи се и пенсионери важи единствено при издаването на абонаментна карта за многократни пътувания по общинските и областните транспортни схеми. При единичните пътувания на посочените категории пътници по републиканската транспортна схема се издава превозен документ – билет, при който не е регламентирана задължителна отстъпка спрямо цената по редовна тарифа и не се предоставят средства за компенсации.

Предвид обстоятелството, че с проекта на наредба се регламентира материята, която към настоящия момент е била уредена в Наредба № 2 от 2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (обн., ДВ, бр. 32 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2007 г., бр. 27 от 2008 г., бр. 51 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г.; изм., бр. 9 от 2012 г. и бр. 8 от 2013 г.) и Наредба № 3 от 2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (обн., ДВ, бр. 33 от 2005 г.; изм., бр. 92 от 2006 г.; доп., бр. 32 от 2008 г.; изм., бр. 37 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 9 от 2010 г. и бр. 2 и 9 от 2012 г.), досега действащите актове, издадена от министъра на финансите следва да бъдат отменени.

С проекта на постановление се предлагат също изменения в Постановление № 66 на Министерския съвет от 1991 г. за определяне минимални размери на намаленията на превозните цени по автомобилния транспорт на някои групи граждани.

Регламентирано е, че правата за пътуване със задължително минимално намаление от цената на абонаментната карта по редовна тарифа за ученици и студенти редовно обучение, включително докторанти в редовна форма на обучение, е само за учащи в училищата и висшите учебни заведения, включени в регистъра на Министерството на образованието и науката.

С цел осигуряване безопасността и сигурността на груповите пътувания на децата до 7 навършени години и от 7 до 10 навършени години, е създадена разпоредба, съгласно която изрично е предвидено, че те трябва да се извършват в съответствие с разпоредбите за случаен превоз на пътници съгласно Наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България. Тъй като този вид превози не попадат в обхвата на компенсираните превозни услуги, те са изключени от наредбата.

Актуализирани са използваните в постановлението понятия с действащите определения съгласно Закона за автомобилните превози и Наредба № 2 от 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

Предложеният проект на Постановление на Министерския съвет няма да окаже пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет.

С предложения проект на постановление не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не е нужно изготвянето на справка за съответствие с правото на Европейския съюз.

Към проекта на постановление прилагам одобрена от министъра на финансите финансова обосновка.

Проектът на постановление на Министерския съвет е предоставен за обществено обсъждане съгласно чл. 26 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

Лице за контакт:

Людмила Христова, началник на отдел в дирекция "Автомобилни превози"

ИА „Автомобилна администрация“

тел. 02/9308 844;

Е-mail:  lhristova@rta.government.bg


Дата на откриване: 24.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 7.11.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
05 ноември 2014 г. 22:59:38 ч.
НСАПБ

Заглавие

ДО
МИНИ

07 ноември 2014 г. 01:16:50 ч.
НСАПБ

Заглавие

Коментар

07 ноември 2014 г. 01:18:25 ч.
НСАПБ

ДО МИНИСТРЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

ДО МИНИСТРЕСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ОТ СНЦ „НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ” Относно: ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АНГЕЛКОВА, С интерес прочетохме проекта на ПМС за приемане на Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, както и самата наредба. Смитаме, че наистина е изключително важно да се регламентира този въпрос с нова наредба, като бъдат заменени остарелите нормативни актове, уреждащи тази материя. Ще си позволя да предложа няколко бележки, по така представения проект. 1. В наредбата е неоходимо изрично да бъдат отменени двата действащи и към настоящия момент акта, тъй като новата наредба обединява материя, вече съществувала и до момента. Нека напомня, че и към настоящия момент съществува НАРЕДБА № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници. Тя е издадена от министъра на финансите през 2006 г., а последното й изменение и допълнение бе през януари 2013 г., като общо бе изменена 8 пъти за съществуването си. Също така съществува и още една наредба. Това е НАРЕДБА № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. Тя също е издадена от министъра на финансите през 2005 г., и има пет изменения и допълнения, като последното е през януяри 2012 г. В нея намираме текст, че тя също отразява изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L, бр. 315 от 03.12.2007 г., стр. 0001 - 0013). В тази връзка необходимо ли е и в новия акт да бъде посочено това. Ако е така не е ли необходимо да имаме и таблица за съответствие, или нещо, което да указва коя материя се доразвива на национално ниво и от кои текстове произтича това. Нещо, което отдавна пише, че е направено. 2. Новите моменти, които се предлага да бъдат уредени с наредбата, в сравнение с действащата нормативна уредба относно разпределението на средствата за компенсации и субсидии от държавния бюджет на автомобилните превозвачи за изпълнението на задължение за обществена услуга, са следните: „Наредбата е съобразена с изискванията на Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (Регламент 1370/2007) и с действащите нормативни разпоредби в страната.“ Този регламент - РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1370/2007 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета е в сила от 3 декември 2009 г. Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки. Това е записано в него когато е съставен в Старсбург на 23 октомври 2007 година. Излишно е да се каже, че регламента е пряко приложим и че би следвало текстове по неговото прилагане да бъдат въведени още преди пет години. 3. Разглеждайки действащия Закон за автомобилните превози четем следното: „Ежегодно в държавния бюджет на Република България се включват разходи за: 1. субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 2. компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници. Условията и редът за предоставяне на тези средства, както и условията и редът за издаване на превозни документи за извършване на превозите на определени категории пътници, предвидени в нормативните актове, се определят с наредба, приета от Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.“ Тази наредба е следвало да бъде приета в срок до 31 март 2014 г., като до нейното приемане предоставянето на средствата по ал. 1, както и издаването на превозни документи за извършване на превозите на определени категории пътници, предвидени в нормативните актове, се извършват по досегашния ред. Приемането на наредбата, колкото и ускорено да стане това, нещо за което насотяваме, ще доведе до още една година на неизпълнение на задълженията на държавата за компенсиране на превозвачите за тяхните реално извършени разходи. 4. С проекта се предвижда също така, че се определят условията и редът за предоставяне на предвидените в централния бюджет средства за компенсиране и субсидиране на превозвачите, изпълняващи задължения за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози и за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабонаселени, планински и други райони в страната. В тази връзка неясен остава въпроса какво се случва с тези превозвачи, които осъществяват превози по досегашните договори, възлагани до провеждане на процедура, както е практика в страната. 5. По предложението в наредбата пише, че: „За разпределяне на средствата по ал. 1 ежегодно, в срок до 20 декември, Националният осигурителен институт, Министерството на регионалното развитие и Министерството на образованието и науката изпращат в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за броя на правоимащите лица по общини на хартиен и електронен носител.“ Тук бележката ни е аналогична с тази по-горе. Неизвестно кога ще бъде приета тази наредба и това забавяне едва ли ще позволи прилагането й още от 2015 г., предвид необходимостта да бъдат изпълнени през текуща календарна година редица стъпки, предвидени в нея. В тази връзка е и следващата ни бележка. 6. По предложението пише също така, че: „Ежегодно, в срок до 15 октомври, общините предоставят на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията обобщена справка по образец – приложение № 4 за финансовите резултати на всички превозвачи за периода 1 януари – 30 септември. Справката се предоставя едновременно на хартиен носител и по електронен път. Ежегодно, в срок до 15 октомври, министърът на финансите предоставя на хартиен носител и по електронен път на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията информация за преведените по общини средства за компенсации на лицата по чл. 19, т. 7 и 8 за периода 1 януари – 30 септември.“ Отново ни безпокои дали е разчетено по някакъв начин, че календарната година изтича и приемането на този акт няма да бъде изпълнено следващата година. 7. Моля да се вземе предвид и разгледа обстойно и следния текст: Съгласно предложените текстове „Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министърът на образованието и науката, могат да изискват допълнителна информация относно разходваните средства за компенсиране на превозвачите за извършваните от тях превози по безплатни и по намалени цени и субсидиране на обществените пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони. В случаите, когато размерът на необходимите средства за компенсации и субсидии надвишава размера на средствата, предвидени за тази цел в централния бюджет, полагащите се на превозвачите суми се намаляват съразмерно на недостига. Разликата, при възможност, се изплаща на превозвачите през следващи отчетни периоди, в рамките на текущата бюджетна година.“ Това на практика означава, че никога разходите на превозвачите няма да бъдат покривани в тяхната пълнота и че те ще продължат да кредитират държавата в изпълнение на нейното задължение да превозва определени категории граждани безплатно или да търпят превозвачите загуби от неизгодни за тях линии, но осъществявайки обществената превозна услуга. С уважение, Галя Топалова – Председател на УС на НСАПБ