Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за Административния регистър

Административният регистър съществува по силата на Закона за администрацията и осигурява откритост и достъпност в работата на администрацията. В регистъра се вписва информация за административните структури и ръководните им органи, административните услуги и регистрационните, лицензионните, разрешителните и съгласувателните режими, за незаетите длъжности в администрацията и обявленията за конкурсите за държавни служители.
Административният регистър функционира от 2000 г. и оттогава няколко пъти е надграждан. С цел осигуряване на единен източник на информация за органите на изпълнителна власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация и за повишаване на ефективността при предоставянето на публична информация, в администрацията на Министерския съвет се реализира проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К 12-11–1/26.02.2013 г. за създаване на Интегрирана информационна система, чрез която да се поддържа Административния регистър.
Системата ще гарантира:
• Осигуряване на единен източник на информация за органите на изпълнителната власт, функциите, организацията на работа, предоставяните административни услуги, човешките ресурси и състоянието на държавната администрация. 
• Повишаване на ефективността на централните и териториални органи при предоставянето на публична информация и информация за нуждите на политиките на управлението на държавната администрация. 
• Осигуряване стандартизираното, навременно и качествено предоставяне информация от централните и териториални органи.
• Осигуряване на възможност за многократно използване на информацията, която ще се поддържа в Административния регистър.
Това ще се постигне чрез обединяване на Административния регистър, Системата за самооценка на административното обслужване, Информационната система за попълване на отчетите за дейността и състоянието на администрацията и Списъка с унифицираните наименования на административните услуги в единна Интегрирана информационна система на държавната администрация и нейната интегрирана работа с Единната информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация.
С проекта на наредба се определят обстоятелствата, които се вписват в Административния регистър, условията и редът за воденето, поддържането и ползването му. Административният регистър ще продължи да се поддържа от Администрацията на Министерския съвет по начин, който осигурява необходимата информация за формиране и провеждане на държавната политика в областта на държавната администрация, свободен достъп до данните в публичната част на регистъра, предоставяне на информацията по ясен и разбираем начин и защита на данните в регистъра от неправомерен или случаен достъп.
 


Дата на откриване: 3.10.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 17.10.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
08 октомври 2014 г. 14:40:58 ч.
yurukov

email

На кой мейл адрес да изпращаме становищата? Този сайт няма платформа за качване на становища.

08 октомври 2014 г. 15:06:54 ч.
pivanov

Отговор на email

Може да публикувате коменатарите си тук или да изпратите файл на администраторите, които ще го публикуват от Ваше име.

17 октомври 2014 г. 09:15:40 ч.
dnikolova69

Предложение към проекта на Наредбата за Административния регистър

В Проекта на Наредбата за Административния регистър към чл.35(1) би могло да се добави т.13 - дисциплинарни наказания.

17 октомври 2014 г. 13:00:51 ч.
София Консулт

Повече внимание към СУНАУ

Относно текстовете, засягащи вписването за Списъка на унифицираните наименования на административните услуги бих искал да призова за повече внимание. В чл.22 се казва какво съдържа СУНАУ.
По принцип текстовете са коректни, но има колизия с Наредбата за административното обслужване. В чл.17 от Наредбата се казва какво представлява СУНАУ, но не се регламентира неговото съдържание. получава се така, че наредбата за АР дописва Наредбата за АО, където е основната реграментация. Преценете дали част от съдържащите се в проекта текстове, свързани със СУНАУ да не бъдат уредени в НАО. Там е мястото за регламентацията на статута и съдържанието на СУНАУ.

17 октомври 2014 г. 13:05:24 ч.
София Консулт

цялостна актуализация на СУНАУ

В практиката ми като консултант съм имал възможност да се запозная с някои от разделите на СУНАУ. Ужасен е, повярвайте - сбъркани нормативни основания, нормативни основания, които в повечето случаи не се отнасят до самата услуга, наименования на услугите, различни от нормативното основание и т.н.
Не бихте ли могли да заложите пълно актуализиране на списъка, особено в частта за общините. Мога да дам десетки предложения. Да не говорим, че някой е вписал достъпа до обществена информация като административна услуга.

17 октомври 2014 г. 15:22:46 ч.
komentator.bg

БСК

Изпращаме коментари, постъпили на Коментатор бг
http://komentator.bg/35785/
БСК, 2006 казва:
17.10.2014 в 11:11
Концепция за развитие на Административния регистър в
частта за регулаторните режими
5.1. Да се създаде изчерпателен списък на регулативните режими,
провеждани от централната администрация и териториалните
администрации.
5.2. В регистъра трябва да се създаде възможност за
задължителна публична регистрация на входящите номера и
дата на подаване на всички заявления, подадени до
администрацията за издаване на акт по определен вид режим.
5.3. Да се разработи и въведе задължително унифициран софтуер
за режимите, администрирани от общинските и областните
администрации. Софтуерът не трябва да допуска въвеждане
на регулативни режими от областните и общинските
администрации.
5.4. За всички лицензионни режими да се въведе автоматичен
маркер, че срокът на действие е безсрочен.
5.5. В регистъра да се посочат отделно документите, които се
изискват по отделните режими и в случай, че те фигурират в
публичните регистри, такива да не се изискват, а да се изисква
само попълване на декларация за верността, актуалността на
данните по тях и посочи мястото, където са подадени.
5.6. Да се въведе възможност за отразяване на санкционните и
наказателните разпоредби, в случай на неспазване на
сроковете по процедурите и по самото издаване на документа
по режима.20
5.7. В случай на неспазване на изискванията и процедурите по
издаване на акт по режим, да се посочи към кого и как могат
физически и юридически лица да подадат сигнали и жалби.
5.8. Да се проведе целенасочено обучение на администрацията от
централните и териториалните власти, в съответствие на
принципите, заложени в ЗОРАКСД, и новата структура на
регистъра.
5.9. Да се предвиди форум за обратна връзка и получаване на
коментар с предложения за облекчаване на регулацията по
всеки регулаторен режим. Предложенията да се изпращат
чрез регистъра до съответния орган, които администрира
режима.
5.10. Администрирането на регистъра в частта за регулаторните
режими да се предостави за обслужване на основата на
публично-частното партньорство. По този начин ще се
постигне по-голяма ефективност от дейността на регистъра.

17 октомври 2014 г. 15:24:31 ч.
komentator.bg

списък на услугите на доставчиците на обществени услуги

Още коментари от коментатор бг
http://komentator.bg/35785/
БСК, 2006 казва:
17.10.2014 в 13:00
1. Моля, дайте дефиниция за „стандартна“ услуга. Този термин е използван в чл.22 от наредбата.
2. В чл.22, ал.3 насотяваме да се създаде точка 6 „услуги предоставяни от доставчиците на обществени услуги“. Защо досега всички атакуват бизнеса, а никой не си дава труда да регламентира услугите на доставчиците, наричани от някои политици, знаете как. В подкрепа на тази теза вижте какво е административно обслужване, според Закона за устройството на администрацията: „Административно обслужване“ е всяка дейност по извършване на административни услуги от структурите на администрацията и от организации, предоставящи обществени услуги

Благолюб казва:
15.10.2014 в 16:01
Обосновано е в чл.23,т.7. текстът „образците на документи, които се попълват за предоставянето на административната услуга;“ да се допълни с посочване и на органите, които издават съответните документи. Крайно време е СУНАУ да позволява да се реализират по-сериозни възможности за търсене и моделиране на услугите.
Моля министърът да обърне внимание!!!

17 октомври 2014 г. 16:07:37 ч.
yurukov

Предложения за гарантиране на реалната прозрачност на АР

Предложенията ми за промени в този план ще намерите систематизирани на този адрес:
https://drive.google.com/file/d/0B8OyuStyvkMHWW9CdzdjazVoc1k/view?usp=sharing