Обществени консултации

Стратегия за развитие на туризма в община Лъки 2015 - 2020 и Политика за развитие на техническата инфраструктура на община Лъки за 2014 - 2015 г.

Община Лъки изготви набор от стратегически документи по проект 
„Въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински политики в Община Лъки” по Оперативна програма 
„Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 1.3 „Ефективна 
координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”. 
 
1. "Политика за развитие на техническата инфраструктура в община Лъки 
за периода 2014-2020 г. - Политиката е стратегически документ, който 
демонстрира визията и желаното състояние на всички елементи на 
техническата инфраструктура на територията на общината. Същата е 
разработена след проведено представително проучване сред населението, 
което извежда техническата инфраструктура като важен приоритет за 
развитие.Общата цел на политиката за развитие на техническата 
инфраструктура на община Лъки е "Устойчиво развитие на техническата 
инфраструктура на община Лъки в съответствие в изискванията на 
гражданите и фирмите, за подобряване качеството на живот и условията за 
правене на бизнес". Политиката ще се осъществява в две основни 
стратегически направления, конкретизиращи общата цел и способстващи 
нейното постигане: 1)Подобряване на инфраструктурната осигуреност и 
2)Насърчаване на спорта и устойчивото развитие.В рамките на настоящия 
документ са посочени ориентировъчните ресурси за реализация на 
най-значимите дейности за постигане на целите.Представен е и SWOT анализ 
на техническата инфраструктура на Община Лъки.
 
2. Стратегия за развитие на туризма в община Лъки за периода 2015-2020 
г.- в стратегията са систематизирани визията, стратегическите цели и 
приоритетите, чиято реализация ще доведе до устойчиво развитие на 
туризма и утвърждаване на община Лъки като „Дестинация Лъки”.Стратегията 
има за задача да осигури допълнително икономическо развитие и 
конкурентоспособност на община Лъки като туристическа дестинация и да 
подпомага устойчивото развитие на туристическата сфера.Направен е SWOT 
анализ на туризма в Община Лъки. Изведена е визията за развитието на 
туризма в Община Лъки за периода до 2020 г.: "Община Лъки е добре 
позната и предпочитана целогодишна туристическа дестинация с ясно 
разпознаваема идентичност и устойчиво развита територия, заемаща значимо 
място сред дестинациите в туристически район Родопи.". Основната цел на 
развитието на туризма в периода 2015-2020 г. е утвърждаване 
конкурентоспособността и ефективността на туристическия сектор на община 
Лъки посредством оптимално използване на наличните ресурси в 
съответствие с пазарните изискванията и потребителските очаквания за 
устойчиво развитие на туризма.Формулирани са две стратегически цели за 
достигането на основната цел, както и четири приоритета за реализирането на стратегическите цели.
 


Дата на откриване: 29.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Лъки
Дата на приключване: 29.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари