Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 5 май 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България

През м. ноември 2012 г. Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) направи планов одит на дейността на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” като независим надзорен орган, компетентен да сертифицира доставчика за аеронавигационно обслужване съгласно приложимите изисквания на Регламент № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 година за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

В хода на проверката бе изследвано доколко националното законодателство, съответстващо на различните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, упоменати в посочения регламент, кореспондира на последните редакции, направени във визираните приложения и заложени в регламента.

В тази връзка бе отправена препоръка на подходящо място в наредбите, въвеждащи в националното законодателство съответните приложения към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване, да бъде отбелязано тяхното последно въведено изменение. По- конкретно препоръката гласи: „ГД ГВА следва да разработи проекти за изменение на националните наредби № 2, 3, 4, 11, 14 и 15, (съответстващи на приложенията по ICAO), за да осигури съответствието на разпоредбите на измененията с приложенията на ICAO, така, както се изисква според Регламент (ЕС) № 1035/2011 г.“    

Вследствие от извършения планов одит на Европейската агенция за авиационна безопасност, главният директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ утвърди План-график за изпълнение на коригиращи действия, в който е включен и проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 от  05.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България. Същият е докладван пред ЕААБ като неразделна част от коригиращите действия, които независимият надзорен орган  ГД „ГВА“, се задължава да предприеме в определени срокове.

С проекта се въвеждат разпоредби, произтичащи от необходимостта от прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 923/2012 на Комисията от 26 септември 2012 година за определяне на общи правила за полетите и разпоредби за експлоатация относно аеронавигационните услуги и процедури, и за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 и регламенти (ЕО) № 1265/2007, (ЕО) № 1794/2006, (ЕО) № 730/2006, (ЕО) № 1033/2006 и (ЕС) № 255/2010.

С писмо с изх. № 30-05-100/03.12.2012 г. от страна на Република България чрез Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията е изпратено уведомление до Европейската комисия, обосноваващо необходимостта от отлагане на прилагането на посочения регламент до 04.12.2014 г. По този начин страната ни е заявила намерението да се възползва от възможността да отложи прилагането на изискванията на цитирания регламент, за да се осигури време за подготвяне на изменения в приложимата вътрешна уредба.

В изпълнение на този ангажимент на страната ни е разработен настоящият проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от  05.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България. Проектът е изготвен от работна група с участието на специалисти от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ и експерти от Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.       

Предвид въвеждането с посочения регламент на редица материалноправни разпоредби, отразяващи изисквания, произтичащи от настъпили изменения в Приложение № 11 към Конвенцията за международното гражданско въздухоплаване, с предлагания проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 05.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България се отменят онези разпоредби в действащата наредба, които съвпадат или са в противоречие с изискванията на регламента.

Лица за контакти:

1.           Валентин Вълков  – началник отдел „Аеронавигационно обслужване“, дирекция „Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване“ в ГД ГВА; тел. 02/937 1062

2.           Славко Вараджаков – старши инспектор в отдел „Аеронавигационно обслужване“, дирекция „Летища, авиационна сигурност и аеронавигационно обслужване“ в ГД  ГВА; тел: 02/937 1007


Дата на откриване: 26.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 10.10.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари