Обществени консултации

Проект на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. и План за действие на мерките по Стратегията

Проектът на Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г. посочва пътя и приоритетните области за развитие на висшето образование в две направления - от една страна като обществено и индивидуално благо, допринасящо за цялостното развитие на личността и обществото и подготвящо студентите както за професионалната им реализация, така и за социалната и гражданската им роля и от друга - като двигател за динамично развитие на икономиката и изграждане на общество, основано на знанието и напредъка на технологиите. Тя очертава ключовите приоритети, с които ще бъдат съобразени конкретните политики и управленски мерки в областта на висшето образование през периода 2014-2020 г.

Стратегията е съобразена с българските и европейските документи за развитие на висшето образование, отнасящи се за периода 2014-2020 г.

Към Стратегията е приложен подробен План за действие. Той се базира на целите, предизвикателствата, мерките и очакваните резултати, посочени в Стратегията за развитие на висшето образование (2014-2020 г.). Предвидените дейности са разпределени по цели, следващи структурата на Стратегията, с предвиден срок за изпълнение на всяка дейност. Средствата за финансиране ще бъдат осигурени от два източника - програмно финансиране от националния бюджет за предвидените реформи в периода 2014-2020 г. и средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, основно чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", но и чрез други финансови инструменти на Общността като ОП "Иновации и конкурентоспособност", Приоритетна ос 2 "Регионална образователна инфраструктура" на ОП "Регионална развитие" и др.


Дата на откриване: 11.9.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.9.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари